Publicerad: 10 september 2019

Nyhet

Många intressanta insikter i Digitaliseringsrådets nya rapport

Digitaliseringsrådet presenterar idag sin fjärde insiktsfulla lägesbild. Den handlar om digital ledning och innehåller fyra huvudsakliga rekommendationer – var och en avgörande för en fortsatt robust utveckling.

I korthet lämnas rekommendationer om:

1. Förstärkt nationellt ledarskap

Digitaliseringsstrategin ger viss ledning men målen för Sveriges digitaliseringspolitik behöver brytas ner och konkretiseras, och dessutom behöver det tydligt framgå vem som ansvar för respektive mål. Styrning, genomförande (med handlingsplaner) och uppföljning kommer att tjäna på en tydlighet i ansvar och i vad som ska uppnås. Mer resurser behöver tillföras, bland annat måste DIGG få mer långsiktiga förutsättningar i form av mandat och resurser. Också Regeringskansliet behöver stärkas. För att hantera komplexiteten behövs ett starkt nationellt ledarskap som ger förutsättningar hos myndigheter och företag, lokalt och regionalt att arbeta målmedvetet och effektivt. En viktig del är att stärka den samlade förmågan hos regeringen och Regeringskansliet.

2. Driv på kompetensfrågan med kraft för att främja mognad, mod, trygghet och utveckling

Det behövs mer långsiktiga, strukturerade och större samhällsinsatser än de som sker idag.

3. Sätt fokus på bred delaktighet i en digital tid

Sätt fokus på bred delaktighet i en digital tid genom ansvarstagande, resurser och styrning. Det behövs riktning och tydligt ansvarstagande för att främja en delaktighet i en digital tid. Främst för att det är en demokratisk fråga, men också viktigt för att motverka polarisering och undvika stora merkostnader.

4. Se och hantera data som en strategisk resurs i samhället

Data utvecklas i snabb takt mot att bli en central strategisk resurs för både privat och offentlig sektor. Bättre förståelse för data som resurs samt ökat nyttogörande av data är central för att Sverige bättre ska kunna ta till vara digitaliseringens möjligheter.

Av de fyra rekommendationerna vill SKL särskilt understryka två; behovet att förstärka det nationella ledarskapet och nödvändigheten att betrakta och hantera data som en strategisk resurs i samhället.

Digitaliseringsrådets rapport "En lägesbild av digital ledning"

Rapporten ur ett kommunalt och regionalt perspektiv

Ur ett kommunalt och regionalt perspektiv innehåller rapporten också två särskilt intressanta insikter. Den första är att förståelse och kunskap om kommuners, regioners och myndigheters skilda förutsättningar bör höjas och följas upp, med syfte att förebygga stora skillnader.

Den andra är insikten att det är en utmaning för beslutsfattare, förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och regioner när olika statliga myndigheter vill öka graden av digitalisering inom sina respektive verksamhetsområden. Varje fråga är viktigast för den enskilda myndigheten, men överblicken saknas i många fall. Uppdrag till myndigheter resulterar ofta i att den ansvariga organisationen vill träffa och utbilda regionala och lokala beslutsfattare för att lyfta sina specifika uppdrag. Detta försvårar till exempel för ledningen i en kommun i arbetet med att prioritera sina satsningar.

Digitaliseringen kräver nya strukturer och arbetssätt

Det är tydligt att digitaliseringen kräver nya strukturer som kan hantera komplexitet. Det utmanar invanda arbetssätt och ledarskap. Även staten behöver jobba på nya sätt över gränserna mellan departementen och myndigheter, och samordna sig. Digitalisering är en fråga som skär genom alla verksamhetsområden, och behöver därför breddas. Frågan behöver finnas på högsta ledningens gemensamma agenda hos såväl staten som i kommuner och regioner.

Om Sverige ska kunna ta till vara på digitaliseringens möjligheter utan att hamna på efterkälken behöver Statsministern, regeringen, kommun- och regionstyrelser ta taktpinnen. De behöver sätta sig in i den förändring som digitalisering möjliggör och kräver, och den roll de alla behöver spela. Det kommer att vara avgörande för den omställning som krävs för att Sverige ska klara välfärdsuppdraget också när demografin förändras.

Även om Sverige ligger bra till vad gäller invånarnas digitala förmåga brister vi i offentlig sektor. I många andra länder som Finland, Danmark och Norge har man satsat ordentligt på att samordna, styra och leda den digitala utvecklingen. SKL styrelse har antagit en strategi för utveckling i en digital tid, som hjälp och stöd till kommuner och regioner hur man ska tänka klokt kring olika perspektiv på digital utveckling.

Digitaliseringsrådet lämnar i både denna och de tidigare rapporterna många viktiga förslag. Regeringen behöver nu öka takten i att gå från ord till handling. SKL-koncernen och våra medlemmar står redo att medskapa i arbetet för en smartare välfärd. 

Informationsansvarig

  • Jenny Birkestad
    Avdelningschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!