Publicerad: 5 april 2016

Nyhet

Bra med förslag till it-strategi för skolan – men flera frågetecken återstår

SKL har länge efterlyst en nationell strategi för skolans digitalisering och välkomnar därför att Skolverket nu kommit med ett förslag till strategi. Mycket i det här första förslaget, som gäller förskola och grundskola, är bra och SKL understryker i en första kommentar behovet av fortsatt digitalisering av skolan och lärandet.

Skolverket lyfter i sin strategi fram angelägna satsningar, som SKL också har pekat på under ett antal år. Det handlar t.ex. om ändringar i lärarutbildning och rektorsprogram för att stärka och förtydliga digital kompetens, ändringar i läroplaner för att förtydliga skolornas uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens och innovativa förmåga, göra fjärrundervisning möjlig samt digitalisering av nationella digitala prov.

– Det finns en stor potential för skolan och lärandet att utvecklas genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter på ett bättre sätt, säger Per Mosseby, chef för avdelningen för digitalisering inom SKL. Rätt utnyttjat kan digitaliseringen bland annat stödja ett fördjupat lärande, öka motivationen och effektivisera skoladministrationen. Dessutom rustas eleverna för framtidens arbetsmarknad.

Många utmaningar återstår

SKL ser flera utmaningar i själva genomförandet av strategin och hade önskat mer dialog och förankring med huvudmännen under framtagandet av förslagen, för att tydligare kunna konkretisera det som nu behöver göras, och vad det innebär såväl organisatoriskt som finansiellt.

Risken är att många kostnadsdrivande förslag läggs på huvudmännens ansvar, t.ex. tillgång till infrastruktur, nät, digitala verktyg och lärresurser, kompetensutveckling samt pedagogisk och teknisk support. En dialog med huvudmännen kring prioriteringar och resurser är ett måste.

– Hur viktiga vi än tycker att de här satsningarna är så behövs det en realistisk och konkret plan för genomförandet, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad. Vi vill från SKLs sida gärna se en fortsatt tät dialog med regeringen och Skolverket kring strategin, prioriteringar och ansvarsfördelning, där inte minst resursfrågan och genomförandet av strategin behöver diskuteras. Vi behöver samla oss och gå i armkrok, jobba tätt tillsammans och inte minst stötta där det särskilt behövs.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!