Publicerad: 28 januari 2020

Nyhet

AI har potential att lösa välfärdens utmaningar 

Enligt nya siffror beräknas det ekonomiska värdet av ett fullständigt införande av AI uppgå till cirka 140 miljarder kronor årligen, motsvarande cirka 6 procent av dagens totala offentliga utgifter.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) konstaterar i en rapport till regeringen att potentialen i ett fullständigt införande av AI – med nuvarande AI teknik – i svensk offentlig förvaltning är betydande.

Rapporten omfattar bland annat en kartläggning av AI i offentlig sektor och jämförelser med andra länder. Sverige bedöms i grunden ha goda förutsättningar att tillvarata AI för att utveckla välfärden. Några av de samhällsutmaningar som AI skulle kunna bidra till att möta är:

  • En ökad och mer jämlik tillgång till en högkvalitativ hälso- och sjukvård, trots vikande ekonomiska förutsättningar och en åldrande befolkning.
  • En ökad tillgång till mer jämlik och högkvalitativ utbildning som utgår från den studerandes förutsättningar, trots vikande ekonomiska förutsättningar och lärarbrist.
  • En offentlig förvaltning som i ännu större utsträckning än idag försvarar principen om lika behandling, och löpande synliggör och åtgärdar upptäckt diskriminering i syfte att värna tilliten för det offentliga.
  • En effektivare offentlig förvaltning genom ökad automatisering.

- Samtidigt som artificiell intelligens inte får vara ett mål i sig är det nödvändigt att alla med ansvar för välfärdens utveckling sätter sig in de möjligheter som artificiell intelligens ger. Det handlar om att börja experimentera ansvarsfullt i liten skala för att sedan växla upp det som visar sig skapa stor nytta. Vi behöver balansera innovation och effektivitet för att möta välfärdens utmaningar, säger Jenny Birkestad, chef för avdelningen för digitalisering på SKR.

De goda förutsättningar som finns för AI i Sverige är ändå långt ifrån tillräckliga för att potentialen ska kunna realiseras i närtid. Fokus och resurser behöver riktas mot att skapa grundläggande förutsättningar för digital utveckling. Vi behöver etablera en gemensam digital infrastruktur och bli bättre på att hantera data som en strategisk resurs. Dessutom krävs en nationell samsyn om de rättsliga frågorna kring exempelvis molntjänster.

- I kommuner och regioner är man medveten om att tekniken är en förutsättning för att kunna möta välfärdsbehoven. En utmaning är att många sitter fast i en förlegad it-miljö som behöver rustas upp om teknikens potential ska kunna förverkligas. Det kommer att krävas stora investeringar som kommuner och regioner inte kommer att klara fullt ut på egen hand. Här behöver staten hjälpa till, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.

Främja den offentliga förvaltningens förmåga att använda AI, DIGG

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jenny Birkestad
    Avdelningschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!