Publicerad: 27 november 2019

Invånarnas inställning till digital service i välfärden

SKR har undersökt invånarnas inställning till och förväntningar på digital service från kommuner och regioner. Undersökningen gjordes i april 2018 och visar allmänt på en alltmer positiv inställning.

Presentation: Invånarnas inställning till digital service i välfärden 2018 (Powerpoint)

Syftet med undersökningen är att se i vilken grad invånarna är positiva till att digital teknik används inom olika välfärdsområden och i vilken grad de tycker att kommuner och regioner motsvarar förväntningarna på digital samhällsservice.

Sammanfattning av undersökningen

Hur ställer du dig till den ökade digitaliseringen i samhället?

Totalt 74 procent uppger att de ställer sig positiva till den ökade digitaliseringen i samhället, vilket är i paritet med 2016 års resultat (72 procent). En av tio (9 procent) menar att de är negativt inställda till den ökade digitaliseringen.

Män (77 procent) och unga, 18-34 åringar (85 procent), är mer positiva till digitaliseringen än kvinnor (71 procent) och äldre (mellan 66-72 procent). Boende i Stockholmsområdet (81 procent) har i högre grad än boende på andra orter svarat att de ställer sig positiva till den ökade digitaliseringen.

Hur viktigt är det för dig att kommunicera och få digital service?

Något fler än sju av tio (73 procent) menar att det är viktigt för dem att kommunicera och få service digitalt. Ingen skillnad mellan 2018 och 2016 års resultat går att utläsa (71 procent). Totalt 8 procent uppger att det är oviktigt för dem att kommunicera och få service digitalt.

Personer i åldern 18-34 år (81 procent) svarar i högre grad än äldre att det är viktigt för dem. Äldre, 50-64 år och 65+ åringar (67 procent), uppger i lägre grad att det är viktigt för dem att kommunicera och få service digitalt. Bosatta i Stockholmsområdet (82 procent) svarar i högst grad att de tycker att det är viktigt att kommunicera och få service digitalt. Boende i Norra Sverige (15 procent) tycker att det är oviktigt i högre grad än övriga.

Hur ställer du dig till att kommuner och landsting/regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt?

Något färre än åtta av tio (77 procent) upplever det som positivt att kommuner och landsting/regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt. Det ligger i stort sett i linje med hur det var 2016.

Yngre, 18-34 år (85 procent), svarar i högre grad än äldre att de ställer sig positivt till detta. Äldre, 50-64 år och 65+ åringar (9 procent), uppger i högre grad än yngre att de ställer sig negativa till att kommuner och landsting/regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt. Boende i Stockholmsområdet (86 procent) svarar i högre grad än boende på andra orter att de ställer sig positiva till detta.

Hur ställer du dig till att skolan använder digitala pedagogiska verktyg i undervisningen?

Likt 2016 års mätning uppger sju av tio att de ställer sig positiva till att skolan använder sig av digitala pedagogiska verktyg i undervisningen, en av tio (10 procent) är negativt inställda.

Personer i åldern 18-34 år (75 procent) utmärker sig genom att en högre andel uppger att de är positiva till detta. Kvinnor är något mer positivt inställda än män.

Hur ställer du dig till vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik (t.ex. videosamtal med läkare, sms-påminnelser)?

Sex av tio (59 procent) svarar att de är positiva till vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik. Motsvarande siffra 2016 var 68 procent, vilket innebär att en lägre andel i årets mätning uppger att de är positiva. Totalt 20 procent svarar att de är negativa till detta. Minskningen av andelen som är positiva finns i samtliga åldersgrupper.

Hur ställer du dig till vård och omsorg i hemmet med stöd av digital teknik (t.ex. videosamtal med omsorgspersonal, nattkamera, trygghetslarm)?

Drygt 6 av 10, totalt 62 procent ställer sig positiva till vård och omsorg i hemmet med stöd av digital teknik. 17 procent uppger att de är negativa till detta. Andelen negativa sjunker i år jämfört med 2016 då andelen negativa var 21 procent.

Framförallt är det kvinnorna som uppger att de är mindre negativa till detta, (2018: 17 procent 2016: 24 procent). Personer boende i Sydsverige (26 procent) uppger i högre grad än boende på andra orter att de ställer sig negativa till vård och omsorg i hemmet med stöd av digital teknik.

I vilken utsträckning har din användning av kommuners och landstings/regioners digitala service förenklat ditt liv?

Tre av tio (31 procent) svarar att kommuners och landstings/regioners digitala service har förenklat deras liv i stor utsträckning. En något lägre andel (27 procent) uppger i sin tur att den förenklat deras liv i liten utsträckning. Flest (35 procent) menar att kommuners och landstings/regioners digitala service har förenklat deras liv i varken stor eller liten utsträckning.

Jämfört med 2016 (23 procent) uppger fler i år att den digitala servicen som erbjuds har förenklat deras liv i stor utsträckning. Färre svarar i sin tur att servicen förenklat deras liv i liten utsträckning i år, jämfört med 2016 (33 procent).

Yngre, 18-34 åringar (39 procent), uppger att deras liv har förenklats i stor utsträckning i högre grad än äldre. Personer som är 65+ år (40 procent) svarar att deras liv i liten utsträckning har förenklas i högst grad. Bosatta i Stockholmsområdet (39 procent) uppger att deras liv har förenklats i stor utsträckning i högre grad än övriga.

I vilken utsträckning tror du att digitalisering och digital service kommer att påverka samhället framåt?

Närmare nio av tio (88 procent) tror att digitaliseringen och digital service kommer att påverka samhället framåt i stor utsträckning, vilket är i paritet med 2016 års mätning (87 procent). Endast tre procent tror att digitaliseringen och digital service kommer påverka samhället framåt i liten utsträckning.

Boende i Stockholmsområdet (93 procent) svarar i högre grad än boende på andra orter att de tror att digitaliseringen och digital service i stor utsträckning kommer att påverka samhället framåt.

I vilken utsträckning håller du med om påståendet om att det är hög tid att kommuner och landsting/regioner prioriterar att förbättra den digitala servicen?

Två tredjedelar (66 procent) svarar att de håller med om påståendet om att det är i hög tid att kommuner och landsting/regioner prioriterar att förbättrar den digitala servicen.

En av tio (9 procent) tar avstånd från det. Detta är i likhet med 2016 års undersökning. Personer boende i Småland och på öarna (79 procent) uppger i högre grad än övriga att de håller med om påståendet.

Vad är viktigt för dig när samhällsservicen blir allt mer digital?

Frågan ställs för första gången 2018. De svarande har fått skriva sina svar fritt, s.k. öppna svar. Dessa har sedan sammanställts i några faktorer som många olika personer tagit upp. Säkerhet och integritet samt Att personlig kontakt inte glöms bort är de två saker som flest personer angivit. Därefter kommer att det är viktigt med icke digitala alternativ, och flera påpekar också vikten av begriplighet och tillgänglighet samt en väl fungerande teknik.

Informationsansvarig

  • Malin Annergård
    Analytiker

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!