Publicerad: 22 oktober 2019

Fråga och svar

Kan ett kommunalförbund eller ett kommunalt aktiebolag köpa tjänster av Inera AB?

Detta är möjligt i de fall direktupphandling tillåts. En direktupphandling enligt LOU är möjlig att göra bland annat i det fall värdet av kontraktet uppgår till högst 534 890 kronor, inklusive värdet av eventuella options- och förlängningsklausuler. Vid bedömningen ska hänsyn tas till direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret.

Hjälpregler för beräkning av kontraktsvärdet vid direktupphandlingar av samma slag

Vi bedömer däremot att Teckalundantaget inte är tillämpligt om kommunalförbund eller kommunala aktiebolag köper tjänster av Inera AB. Det undantag i LOU (3 kap. 15 §) som rör förhållandet mellan ”systerföretag”, förutsätter att ”moderföretaget” (den kontrollerande personen) är den enda kontrollerande myndigheten. Det framgår också tydligt av förarbetena till LOU att i de fall kontrollen över ett dotterföretag (den upphandlande myndigheten) eller systerföretaget (motparten) utövas av moderföretaget tillsammans med andra myndigheter, undantas avtalet inte från lagens tillämpning (prop. 2015/16:195 s. 963). Eftersom Inera AB kommer att ägas av många upphandlande myndigheter, är bestämmelsen i 3 kap. 15 § LOU helt enkelt inte tillämplig.

Informationsansvarig

  • Lena Dahl
    Vd SKR Företag

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!