Publicerad: 4 september 2020

Delägarskap i Inera AB

Sedan i slutet av mars 2017 är det möjligt för alla kommuner att gå in som delägare i Inera AB. Beslutet behöver tas av kommunfullmäktige. Det finns ingen tidsgräns för när beslutet behöver vara fattat. Delägarskap registreras efterhand och alla ägare får kallelse till ägarråd och bolagsstämma.

Ägarnas inflytande i Inera AB

Kommuner och regioner styr bolaget genom aktieägaravtal, ägarråd och bolagsstämma. I ägarrådet har samtliga delägare varsin plats.

Ägarråd Inera AB

Styrelsen för Inera består av 15 ledamöter – sex utses av regioner, sex av kommunerna och tre utses av SKR Företag.

Ineras styrelse

Inom Inera finns också en beredningsgrupp, som bland annat bereder ärenden till styrelsen. I beredningen finns representanter för både kommuner och regioner.

Ineras beredningsgrupp

Ineras programråd är Ineras kanal för förankring, dialog och samverkan med kommuner och regioner kring det gemensamma arbetet med digitalisering.

Ineras programråd

Bakgrund

Processen bakom förvärvet inleddes 2014, då en extern förstudie genomfördes för att utreda förutsättningarna för en eventuell affär. Hösten 2015 gjordes en första juridisk utredning och en revisionsutredning, med syftet att hitta en juridiskt och finansiellt hållbar lösning. Den 15 september 2016 togs förvärvsbeslutet av styrelsen för SKR Företag AB, och den 7 oktober godkände SKR:s styrelse beslutet. Ärendet bereddes också av SKR:s beredning för digitalisering, som den 15 september ställde sig bakom beslutsunderlaget till styrelsen.

Under hösten och vintern 2016-17 sålde landsting och regioner merparten av sina aktier till SKR Företag AB, som formellt blev majoritetsägare den 16 mars 2017. Den 24 mars samma år fick kommunerna erbjudandet om att bli delägare. Det finns idag ingen bortre tidsgräns för när kommunerna behöver ha tagit beslut om delägarskap.

Informationsansvarig

  • Lena Dahl
    Vd SKR Företag

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!