Publicerad 22 april 2021

Säker digital kommunikation

SKR är en av aktörerna i arbetet med att skapa förutsättningar för ett enklare och säkrare informationsutbyte mellan myndigheter.

Tillsammans med flera kommuner, regioner och myndigheter arbetar nu SKR och Inera för en säker digital kommunikation. Projektet sträcker sig från 2017 till 2021.

Projektbeskrivning av Säker digital kommunikation, Inera

Fokus 2020 har legat på att få upp en produktionsmiljö där verksamhetspiloter ska genomföra både tekniska och verksamhetsinriktade pilottester.

Under 2021 fortgår pilotverksamheten och anpassningar görs till de förutsättningar som DIGG under hösten beslutat om för eDelivery, vilket är det EU-ramverk som Säker digital kommunikation baseras på. Förberedelser sker också inför bredare anslutning under 2022.

Adda (tidigare SKL Kommentus Inköpscentral) arbetar parallellt med förutsättningar inom ramavtal för att bidra till att etablera en leverantörsmarknad och underlätta för upphandlande myndigheter att ansluta till Säker digital kommunikation.

En säker digital kommunikation skulle underlätta på många sätt:

  • Utifrån ett invånarperspektiv är gränserna mellan olika myndigheter och huvudmän helt ointressant.
  • För att vi ska kunna möta invånares förväntningar om en sammanhållen digital välfärdsleverans är utbytet av information på ett säkert och rättssäkert sätt en viktig del i den gemensamma infrastrukturen.

SKR, Inera och Adda stärker fortsatt samverkan både med varandra och med involverade myndigheter direkt och inom de pågående regeringsuppdrag som också skapar förutsättningar för långsiktig förvaltning och anslutning.

En stor del av den information som dagligen skickas mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter är av känslig natur och får inte hamna i fel händer. Idag sker informationsutbytet per brev, telefon, e-post eller fax. Det tar tid och många känner osäkerhet över om informationen hanteras på ett korrekt och säkert sätt. Det är också är det viktigt med säker digital kommunikation.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lotta Nordström
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset