Publicerad: 16 december 2019

Vuxenutbildningen i Sverige

Vuxenutbildningen består av komvux och särvux. År 2018 studerade närmare 400 000 personer inom vuxenutbildningen.

Vuxenutbildningen har ett brett uppdrag. Enligt skollagen är målet för utbildningen att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.

För att öka kunskapen om vuxenutbildningen har SKR genomfört en webbsändning tillsammans med Arbetsförmedlingen.

I programmet ges en introduktion till vad vuxenutbildning är och vilka möjligheter som finns. Programmet berör också hur vuxenutbildningen kan samverka med andra aktörer, som till exempel Arbetsförmedlingen och näringslivet. Webbsändningen består av faktainslag varvat med diskussion och lokala exempel.

Fakta om vuxenutbildningen

Komvux och särvux

Vuxenutbildningen består av kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux). Komvux finns på grundläggande nivå, gymnasial nivå och som svenska för invandrare (sfi). Särvux finns på grundläggande och gymnasial nivå, vilket kan sägas motsvara grundsärskolan respektive gymnasiesärskolan.

Kursutformat

Vuxenutbildningen ska erbjuda en flexibel utbildning anpassad efter individens behov. Utbildningen byggs upp av kurser, där en deltagare kan läsa alltifrån en enstaka kurs till motsvarande en hel gymnasieutbildning. Inom komvux på gymnasial nivå studerade ungefär hälften av kursdeltagarna yrkeskurser och hälften teoretiska kurser.

Utbildning på distans

Det är relativt vanligt med distansstudier inom komvux. Andelen som studerar på distans har ökat kraftigt under den senaste tioårsperioden, från några enstaka procent till drygt 27 procent 2018.

Rättighet

En stor del av utbildningen är en rättighet för den enskilde. Det gäller utbildning inom komvux på grundläggande nivå, i svenska för invandrare och inom särvux på grundläggande nivå. Från och med 2017 finns även en rätt till behörighetsgivande kurser på gymnasial nivå inom komvux.

Egen regi och entreprenad

Det är i huvudsak kommuner som är huvudman för vuxenutbildningen. Kommunen kan välja att driva verksamheten i egen regi eller att lägga ut utbildningen på entreprenad. Inom komvux på grundläggande och gymnasial nivå läste hälften av deltagarna hos en extern anordnare 2018.

Antalet elever inom vuxenutbildningen ökar

  • Totalt var det 390 000 elever inom komvux år 2018, inklusive svenska för invandrare (sfi).
  • Antalet elever på grundläggande och gymnasial nivå i komvux har ökat 2018 jämfört med året innan. Antalet elever inom sfi är i princip oförändrat.
  • Det var omkring 3 700 elever som studerade inom särskild utbildning för vuxna under läsåret 2018/19.
Elever 2018

Komvux totalt*

389 569

Grundläggande nivå

68 304

Gymnasial nivå

208 138

Sfi

159 127Särvux

3 670

Källa: Skolverket. *En och samma elev kan läsa både på grundläggande nivå, gymnasial nivå och sfi, varför raderna inte summerar till det totala antalet elever.

Läs vidare:

Informationsansvarig

  • Helena Wintgren
    Utredare
  • Kristina Cunningham
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!