Publicerad: 3 oktober 2018

Förstärkt satsning på feriejobb

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att fördela 105 mkr till kommunerna för att förstärka satsningar på sommarjobb/feriejobb.

Omfattningen av medel till respektive kommun kommer att fördelas efter antalet 15-17 åringar som finns i kommunen. Ersättningen betalas ut genom att en formell överenskommelse tecknas mellan Arbetsförmedlingen och respektive kommun.

Målgrupp

Målgrupp för feriejobbssatsningen är ungdomar, oberoende av ålder och födelseår, som avslutar årskurs nio samt de som går ut gymnasiets första och andra årskurs. Ungdomar som kan ha svårt att hitta feriejobb ska prioriteras.

Anslagna medlen ska huvudsakligen gå till lönekostnader, dock kan en mindre del täcka kommunernas administrationskostnader för att anskaffa nya feriejobb.

Överenskommelse enligt mall

Arbetsförmedlingens chefer har fått i uppdrag att ta kontakt med de kommuner som ingår i arbetsförmedlingsenhetens geografiska område för att teckna en överenskommelse. Särskild mall ska användas.

Ersättningen till kommunerna för feriejobben kommer att betalas ut i efterskott av Arbetsförmedlingens ekonomiavdelning. Kommunen lämnar underlag för utbetalning av ersättning till arbetsförmedlingsenheten. Även detta i särskilt angiven mall.

Till underlaget ska kommunen bifoga en deltagarlista på de som deltagit i feriejobbssatsningen med namn, kön och födelsenummer (6 siffror) samt lönesumma. Någon mall för deltagarlista finns inte framtagen eftersom det är smidigast att använda kommunens egna listor.

Sista dag för kommunen att lämna in underlag för utbetalning med deltagarlista till arbetsförmedlingsenheten är 2017-10-16.

Enkät

En uppföljningsenkät kommer att skickas ut i juni till de kommuner som har tecknat en överenskommelse. Enkäten kommer att skickas via e-post.  Frågorna handlar bland annat om hur många arbeten som skapats, könsfördelning och frågor kring de målgrupper som är prioriterade.

Fördelning av statliga medel till respektive kommun

Mall överenskommelse om feriejobb

Mall underlag för utbetalning av ersättning feriejobb

Informationsansvarig

  • Vivi Jacobson-Libietis
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!