Publicerad: 2 oktober 2018

Ung i Tälje – en långsiktig satsning på unga

I stället för att stödja kortsiktiga projekt har Samordningsförbundet i Södertälje satsat på en mer långsiktigt lösning för unga och unga vuxna vars förutsättningar begränsas av någon svårighet som neuropsykiatrisk, social eller psykosocial problematik.

Ung i Tälje startade i början av januari 2014. Under de tre kommande åren ska projektet hitta ett myndighetsövergripande arbetssätt och fungera som en samverkansarena.  Visionen är att skapa ”en väg in och många vägar ut”. Samlokaliseringen medför att den unga kan få en väg in i myndighetsvärlden och få det stöd som behövs på ett och samma ställe. Huvudman för projekt är Södertälje kommun (arbetslivs-, utbildnings-, social- samt kultur- och fritidskontor) som samverkar med Arbetsförmedlingen, Psykiatricentrum och Försäkringskassan.

Målgrupperna är unga 16-20 år som hoppat av skolan eller står utanför arbetsmarknaden, unga vuxna 18–25 år som hamnat utanför arbetsmarknaden samt unga med aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Den första målgruppen behöver vägledning och stöd för att ta upp sina studier eller på annat sätt tas sig vidare. Den andra målgruppen kan behöva stöd i att förändra sin livsstil och få en bättre hälsa och höja sin kompetens för att öka möjligheten att få, finna och behålla en studieplats eller ett arbete.

Unga med aktivitetsersättning ska få tillgång till den ordinarie arbetsmarknaden som alternativ till daglig verksamhet eller passivitet. Det görs genom att motivera och rusta individen för att öka insikten om den egna förmågan och eventuella begräsningar. Via kommunens aktivitetsansvar, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller via Mottagningen för unga fångas deltagarna upp och remitteras vidare till Ung i Tälje. Även fältassistenter, sociala insatsstyrkan, och socialtjänsten är ingångar till Ung i Tälje. Vårdnadshavare eller den unge kan själv kontakta verksamheten.

Arbetsförmedlingen har flera olika stödinsatser som kan användas för att underlätta för arbetsgivare att anställa unga med funktionsskillnader. Ung i Tälje arbetar för en inkluderande arbetsmarknad där alla får plats och bidrar till att insatser kan användas effektivt. Information och stöd till arbetsgivare är därför en del i arbetet.

Kompassen utgår från deltagarnas behov

En vägledningsmodell, kallad Kompassen har under projekttiden arbetats fram. Den kan ge stöd i arbetet med praktisk studie- och yrkesvägledning, social färdighetsträning med mera. Det kan röra frågor om livsstil, fritidsaktiviteter och andra hälsofrämjande insatser. Kompassen och andra arbetssätt utgår från deltagarnas individuella behov, ger stöd till att göra vägval som i sin tur bidrar till stegförflyttningar som kan leda till studier och arbete. Metodutvecklingen pågår fram till sista december 2016 för att sedan implementeras i ordinarie verksamheter. Under 2016 är målsättningen att minst 300 unga ska få stöd och att verksamheten blir ett attraktivt alternativ för unga i behov av samordnat stöd.

Kontakt

Elisabeth Ågren
08-523 02 082
elisabeth.agren@sodertalje.se

Hans Carlsson
070 363 85 00
hans.carlsson@sfris.se

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!