Publicerad: 19 februari 2019

START – Samordnat stöd till arbete och studier

START visar att samverkan mellan myndigheter, kommuner och näringsliv ger resultat. Verksamheten stödjer arbetslösa, unga vuxna med funktionsnedsättning att finna, få och behålla arbete.

START är en samverkansinsats i Botkyrka som finansieras av Botkyrka Kommun, Arbetsförmedlingen Botkyrka Salem och Samordningsförbundet HBS där kommunerna Huddinge, Botkyrka, Salem samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting ingår.

Unga vuxna med funktionsnedsättning på grund av begåvningsmässiga begränsningar och/eller autism erbjuds samordnade insatser för att skapa möjligheter till inträde på arbetsmarknaden genom matchning till arbete eller studier. Personerna kan till exempel nyligen ha avslutat särgymnasiet, tillhöra LSS personkrets 1 eller 2 eller vara inskrivna på Arbetsförmedlingen och är kodade för generella inlärningssvårigheter.

Supported Employment

När en person börjar i START kartläggs hans/hennes funktionsförmåga och färdigheter. Kartläggningen ligger till grund för det individuella stödet som ges i form av metoden Supported Employment (SE) som används på ett metodtroget sätt. Tiden individen befinner sig i START är inte tidsbegränsad. Att utgå från personens intressen, styrkor och egen motivation samt att göra denne delaktig i sin process är en förutsättning att arbetet ska lyckas. Arbetsterapeut, arbetsförmedlare och beteendevetare än några av de professioner som arbetar på START. En case manager skulle vara önskvärd att komplettera med.

Upparbetade kontakter med arbetsgivare som har ett socialt engagemang är en viktig del för att stödja personer med funktionsnedsättning att nå, få och behålla ett arbete. START ger stöd både till arbetsplatsen och till individen under praktikperioden, under övergången till anställning och även efter att personen blivit anställd. En utmaning är att ingen aktör har en långsiktig backupjour då en del av individerna troligen är i behov av livslångt stöd.

START började som ett projekt. Det har utvärderats och visar att projektet nått sina mål på såväl individnivå som mål att utveckla samverkan mellan berörda verksamheter. Samtidigt pekar utvärderingen på förbättringsområden som exempelvis förbättrad samverkan med näringslivet. 

START, samordnat stöd till arbete och studier

Kontakt

Lena Gladh
08- 530 612 92
lena.gladh@botkyrka.se

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!