Publicerad: 2 oktober 2018

KUR-projektet

KUR-projektets syfte är att öka den gemensamma kunskapsgrunden och förbättra samverkansformerna mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och landsting.  Det kan bidra till att förbättra livsvillkoren för personer med psykisk ohälsa, sjukdom och funktionsnedsättning.

Det vänder sig till anställda inom ovan nämnda aktörer och erbjuder bidrag för utveckling av lokal och regional samverkan och/eller för kompetensutveckling. Alla fyra aktörerna måste delta i planering och genomförande och Försäkringskassan ansvarar för ansökan.

Övergripande mål för KUR

  • Få en gemensam kunskapsgrund utifrån bästa tillgängliga kunskap inom området psykisk ohälsa.
  • Förbättra samverkan och gemensamt ta fram en plan för att kunna stötta personer med psykisk ohälsa till sysselsättning, studier och arbete.
  • Genom samverkan kunna erbjuda den enskilde ett heltäckande och sammanhållet stöd.
  • Öka aktiviteter som stödjer patient-/brukar-/anhöriginflytandet på individ- och organisationsnivå genom samverkan med intresse- och brukarorganisationer som ingår i NSPH:s nätverk.

Regeringsuppdrag

KUR-projektet (KUR1 och KUR 2) är ett regeringsuppdrag. Försäkringskassan har i nära samråd med Arbetsförmedlingen och Sveriges Kommuner och Landsting samt i samråd med Nationell samverkan för psykisk ohälsa (NSPH) fått i uppdrag att genomföra satsningar inom området psykisk ohälsa. KUR 1 genomfördes under åren 2009-2013, KUR 2 bygger vidare på erfarenheterna från tidigare projekt och pågår mellan åren 2014-2015. Försäkringskassan ska redovisa KUR 2 till Regeringskansliet (Socialdepartementet) den 31 mars 2016.

KUR-projektet ligger nära regeringens plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa (2012-2016). Ett av planens övergripande mål är ökad tillgång till arbete och sysselsättning, ett delmål är att öka sysselsättningen för personer med psykisk funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Enligt Försäkringskassans statusrapport från maj 2015 har 27 områden beviljats KUR-medel i landet. Åtta områden genomför en kunskapssatsning, fyra en plan för samarbete och 15 områden genomför båda aktiviteterna.

KUR-projektet

Informationsansvarig

  • Carina Cannertoft
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!