Publicerad: 2 oktober 2018

Komijobb - Ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning

Komijobb i Sundsvall erbjuder 200 personer per år en subventionerad anställning i stället för försörjningsstöd.

Projektägare är FAVI (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) i Sundsvalls kommun. Samverkansparter är Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen.

Målgruppen är arbetssökande personer som:

  • Är i åldern 18-65 år
  • Uppbär försörjningsstöd via socialtjänsten i kommunen
  • Har möjlighet till statligt lönestöd såsom OSA, Utvecklingsanställning och Nystartsjobb
  • Har ett arbetsutbud på minst 50 %

I projektet ges möjlighet för deltagaren att kombinera sin anställning med studier på deltid upp till och med gymnasienivå. Det stora flertalet av anställningarna är med placering på någon kommunal arbetsplats.

Handledarutbildning

Handledarutbildning ges till handledarna på våra Komijobb-arbetsplatser. Kan till exempel handla om att förstå en del olika funktionsnedsättningar bättre.

Arbetsträning, arbetsterapeut och psykolog

Om det finns oklarheter kring deltagarens arbetsförutsättningar finns möjlighet att arbetsträna innan anställning. Det sker i regel på någon av de kommunala arbetsträningsarenorna där det finns goda förutsättningar till anpassning av arbetsmiljön såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Syftet är bland annat att deltagaren får kunskap och redskap som underlättar i framtida arbeten. Arbetsterapeut är kopplad till Komijobb och kan hjälpa till med hjälpmedel såväl tekniskt som praktiskt samt göra arbetsförmågebedömningar. Sedan hösten 2015 har det förstärkts med en psykolog för personer över 25 år.

Anställningar

Sedan starten till och med december 2015 har 544 personer med såväl fysiska, psykiska, sociala samt olika kombinationer av funktionsnedsättningar på olika sätt kunnat närma sig arbetsmarknaden och fått möjlighet till anställning under en begränsad tid.

Verksamheten har för dessa personer inneburit en möjlighet att synas och höras och bilden av deras behov av stöd/anpassningar har kunnat göras mycket tydligare än tidigare. Chanserna att erbjuda rätt insatser för personerna har klart förbättras då projektet inneburit tid och förutsättningar att möta dem. Det är en stor skillnad gentemot tidigare då flera av personerna under lång tid haft försörjningsstöd genom socialtjänsten som enda insats via kommunen. Antal hushåll i målgruppen som söker ekonomiskt bistånd har minskat.

Projektet Komijobb har följt upp andelen självförsörjande ett och två år efter avslutat deltagande i projektet. Uppföljningen visade att 86 % inte förekom på försörjningsstöd 12 månader efter avslut och att motsvarande siffra efter 24 månader var 73 %.

Sedan årsskiftet har verksamheten förstärkts med en psykolog även för personer över 25 år. När det gäller personer i åldern 25 år och äldre har det i arbetet med Komijobb visat sig att det finns personer som utifrån allt för omfattande funktionsnedsättning och/eller ohälsa inte kunnat delta och där det helt saknats arbetsmarknadsinsatser. Nu finns även verksamhet för att tillgodose de personernas behov.

Så jobbar Komijobb i Sundsvall

Kontakt

Hans Skimmermo
060-19 13 82
hans.skimmermo@sundsvall.se

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!