Publicerad 19 oktober 2021

SKR:s arbete kring arbetsmarknadpolitikens omläggning

För att intressebevaka arbetsmarknadspolitikens omläggning för SKR en nära dialog med medlemmarna, Arbetsmarknadsdepartementet och Arbetsförmedlingen.

Nedan finns ett urval av underlag.

Likvärdighet och kvalitet i hela landet

Under 2020-2021 har Arbetsförmedlingen ett särskilt uppdrag att säkra lokal närvaro och beskriva hur de upprätthåller en likvärdighet över landet.

Två rapporter har presenterats under 2021, de kan hämtas på myndighetens hemsida. SKR kommer under sen höst 2021 att presentera kommunernas bild av Arbetsförmedlingens lokala närvaro och likvärdighet över landet.

SKR har identifierat fem områden att säkra framåt: enklare stöd och service, fördjupat stöd och operativ samverkan för arbetssökande utifrån behov sedan strategiskt samarbete på ledningsnivå med kommuner och regioner samt lokalt och regionalt stöd för arbetsgivares kompetensförsörjning.

Arbetsförmedlingen i kommunernas lokaler

I de situationer där Arbetsförmedlingen inte har möjlighet att ha ett eget kontor på orten kan en lösning vara att träffa avtal med kommunen om möjlighet för myndighetens personal att verka från kommunens lokaler. Arbetsförmedlingen har i dialog med SKR tagit fram ett ramverk och checklista för hur arbetsmiljöansvaret kan hanteras vid sådana situationer.

Checklista - Samordningsansvar för arbetsmiljöarbete när Arbetsförmedlingen har verksamhet i en kommuns lokaler (PDF) Pdf, 346 kB.

Information om samordningsansvar för arbetsmiljöarbete när Arbetsförmedlingen har verksamhet i en kommuns lokaler (PDF) Pdf, 107 kB.

För att kunna redigera dokumentet om Överenskommelsen, behöver du ha programmet Microsoft Word installerat på din dator. Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra att det är den enskilda kommunen som har ansvaret för att samordna arbetsmiljön på det gemensamma arbetsstället.

Överenskommelse om samordningsansvar för arbetsmiljöarbete (Word) Word, 96 kB.

Överenskommelse om samordningsansvar för arbetsmiljöarbete (PDF) Pdf, 775 kB.

Flera utmaningar Arbetsförmedlingens omställning 2019–2020

SKR har under 2019 och 2020, både genom enkäter och öppna frågor till sina medlemmar, samlat in underlag för att beskriva nuläge och kommande utmaningar. Det sammantagna resultatet från dessa undersökningar går i linje med de signaler SKR fått vid dialoger med kommuner. Arbetsförmedlingen har av flera skäl haft svårt att leverera i flera delar av sitt uppdrag i övergångsperioden och reformeringen av myndigheten. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen fungerar bättre, bland annat för de som står längre från arbete. SKR kommer att fortsätta dialogen med medlemmarna och också bidra i OECDs analys av Arbetsförmedlingens reformering som kommer att genomföras 2021-2023.

Framtidens arbetsförmedling och kommunernas medverkan

I samband med remissyttrandet över utredningen om kommunernas medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken förtydligade SKR några förväntningar på framtidens arbetsförmedling.

Det behövs en strategi för att motverka att det saknas insatser i vissa delar av landet och att individer som står längre, kvalitet och likvärdighet måste säkras över hela landet utifrån arbetssökandes och arbetsgivares behov, arbetsmarknadspolitiken måste bli mer aktiv och omfatta alla arbetslösa samt att kommunernas roll behöver utvecklas i arbetsmarknadspolitiken genom långsiktiga överenskommelser. Här skulle vi vilja se möjlighet till överenskommelser om specificerade grupper arbetslösa där kommuner på frivillig basis skulle kunna sluta avtal vid sidan att de tjänster som finns i det ordinarie systemet.

Inspel till Arbetsförmedlingens uppdrag att förbereda och bistå med analyser till regeringen

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att förbereda för reformeringen av myndigheten och bistå med analyser till regeringen 1 november 2019. Den 15 augusti lämnade SKR en rad inspel att beakta i utförandet av uppdraget där flera ställningstaganden tydliggörs.

SKR:s ställningstagande och analyser (pdf)

Kommunernas perspektiv på arbetsmarknadspolitikens omläggning
SKR fångar kontinuerligt medlemmarnas perspektiv på arbetsmarknadspolitikens omläggning. I september 2020 genomfördes en enkätundersökning som 89 procent av kommunerna besvarade som pekade på vikten av lokal närvaro och samverkan kring den enskilde individen. Undersökningar har tidigare genomförts 2019 planeras för kommande år. Under senhöst 2021 kommer en ny studie att presenteras.
Kommunala perspektiv på arbetsmarknadspolitiken

Kommunal arbetsmarknadsstatistik

Kommunerna möter årligen över 100 000 individer i sina arbetsmarknadsinsatser med omkring 5 200 anställda och en nettobudget på över 5 miljarder kronor. Den senaste uppföljningen för 2019 visar på att inflödet av individer från Arbetsförmedlingen till kommunernas verksamheter har minskat .

Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2019

Inspel till Arbetsförmedlingens uppdrag att förbereda och bistå med analyser till regeringen

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att förbereda för reformeringen av myndigheten och bistå med analyser till regeringen 1 november 2019. Den 15 augusti lämnade SKR en rad inspel att beakta i utförandet av uppdraget där flera ställningstaganden tydliggörs.

SKR:s ställningstaganden och analyser (PDF) Pdf, 1 MB.

Kommunernas perspektiv på arbetsmarknadspolitikens omläggning

SKR fångar kontinuerligt medlemmarnas perspektiv på arbetsmarknadspolitikens omläggning. I september 2020 genomfördes en enkätundersökning som 89 procent av kommunerna besvarade som pekade på vikten av lokal närvaro och samverkan kring den enskilde individen. Undersökningar har tidigare genomförts 2019 planeras för kommande år. Under senhöst 2021 kommer en ny studie att presenteras.

Kommunala perspektiv på arbetsmarknadspolitiken

Samordningsansvar för nyanlända

SKR anser att regeringen bör snabbutreda möjligheten att flytta samordningsansvaret för nyanlända från stat till kommunen då det ofta handlar om att samordna kommunala insatser i samband med bosättning, samhällsorientering och sfi.

Skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet (PDF) Pdf, 191 kB.

Informationsansvarig

  • Åsa Karlsson
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset