Publicerad: 6 februari 2020

Arbetsintegrerande sociala företag

För SKR är det viktigt att alla människors inneboende resurser och arbetsförmåga tas tillvara - både för individens delaktighet i samhället och rådande kompetensförsörjningsutmaning.

SKR vill därför lyfta kommuners möjlighet till samverkan med arbetsintegrerande sociala företag, ASF, i syfte att ge ytterligare ett verktyg för att integrera människor som har stora svårigheter att få ett arbete.

Kommuner kan, förutom att ha en samverkan kring de deltagare som arbetstränar på ASF, både stödja bildandet av nya företag, omvandla existerande kommunala arbetsverksamheter till fristående företag samt stimulera företagens affärsverksamhet genom reserverade kontrakt.

Sammandrag från inspirationsdagen den 5 december 2019

Videon illustrerar på ett tydligt sätt varför kommuner och regioner bör samverka med ASF:er samt vad och hur man konkret kan göra för att stödja denna samverkan.

SKR efterlyser lärande exempel till handbok

SKR ska ta fram en handbok tillika inspirationsbok för kommuners och regioners möjligheter till samverkan med sociala företag. Vi behöver inspirerande och lärande exempel från våra medlemmar där samverkan och affärer fungerat bra.

Så bidrar du med dina lärande exempel (PDF, nytt fönster

Bakgrund

Handboken tas fram inom ramen för ett projekt som SKR driver med medel från Tillväxtverkets strategiska utlysning med koppling till Regeringens strategi för sociala företag. Projekten i utlysningen ska stärka den nationella utvecklingen av sociala företag så att de bättre kan delta i att lösa utmaningar i samhället.

Regeringens strategi för sociala företag – ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation (PDF, nytt fönster)

Fakta

  • Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) skapar möjligheter till arbete, rehabilitering och arbetsträning för grupper som riskerar att stå utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Företagen har på så sätt dubbla affärsidéer.
  • ASF är företag som driver näringsverksamhet, producerar och säljer varor eller tjänster med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.
  • I dag finns det cirka 350 sociala företag som uppfyller dessa kriterier. Tillsammans har de drygt 6 200 medarbetare. ASF är ingen egen juridisk företagsform och kan därför ses som vilket företag eller vilken arbetsgivare som helst. Definitionen visar endast vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att företaget ska kunna räknas som ett arbetsintegrerande socialt företag.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Åsa Bengtsson
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!