Publicerad: 16 december 2019

Omställning av arbetsmarknadspolitiken

Enligt januariavtalet ska Arbetsförmedlingen reformeras i grunden och fristående aktörer ska i framtiden rusta och matcha arbetssökande till arbete. SKR bevakar den stora omställning som sker av arbetsmarknadspolitiken 2019–2022.

Reformen är omfattande och en av SKR:s utgångspunkter är att arbetsmarknadspolitiken måste fungera under reformperioden 2019–2022 med ett likvärdigt stöd med kvalitet över hela landet.

En stor del av dagens arbetssökande behöver flera insatser för att närma sig arbete. Lokal närvaro och samverkan mellan olika aktörer är därför en central del att upprätthålla under övergångsperioden. Många arbetsgivare har också stora rekryteringsbehov här och nu. Kommuner och regioner behöver kompenseras för eventuell övervältring av arbetsuppgifter och utgifter som sker under omställningsperioden.

I det system som ska vara i bruk 2022 är det viktigt att kommunernas och regionernas arbete tas tillvara, både inom arbetsmarknadspolitiken, men också genom det ansvar de bär i kringliggande områden som utbildning, socialtjänst, hälso- och sjukvård och näringslivsutveckling.

För att intressebevaka för SKR nära dialog med medlemmar, Arbetsmarknadsdepartementet och Arbetsförmedlingen.

Nedan finns ett urval av underlag:

 • SKR överlämnade den 13 december 2019 en agenda till regeringen för reformeringen av Arbetsförmedlingen. Agendan ska ge regeringen vägledning för ett bättre och mer sammanhållet reformarbete i en helhet.
  Agenda för reformeringen av Arbetsförmedlingen
 • En rapport från SKR visar att arbetsmarknadsutbildningen minskar i omfattning. Det riskerar att slå hårt mot kompetensförsörjningen både på kort och lång sikt.
  Minskning av arbetsmarknadsutbildningar riskerar kompetensförsörjningen
 • SKR har under våren och hösten 2019, både genom en enkät och öppna frågor till sina medlemmar, samlat in underlag för att beskriva nuläge och kommande utmaningar. Det sammantagna resultatet från dessa undersökningar går i linje med de signaler SKR fått vid dialoger med kommuner under hösten 2019.
  Stor oro hos kommunerna
 • Kommunerna möter årligen över 100 000 individer i sina arbetsmarknadsinsatser med fler än 5 300 anställda och en nettobudget på över 5 miljarder kronor. Den senaste uppföljningen för 2018 visar på att verksamheten har ökat i omfattning över tid.
  Kommunal arbetsmarknadsstatistik, SKR:s webbutik
 • Arbetsförmedlingen har i uppdrag att förbereda för reformeringen av myndigheten och bistå med analyser till regeringen 1 november 2019. Den 15 augusti lämnade SKR en rad inspel att beakta i utförandet av uppdraget där flera ställningstaganden tydliggörs.
  SKR:s inspel (PDF, nytt fönster)
 • SKR fångar kontinuerligt medlemmarnas perspektiv på arbetsmarknadspolitikens omläggning. I maj 2019 genomfördes en enkätundersökning som 81 procent av kommunerna besvarade som pekade på vikten av lokal närvaro och samverkan kring den enskilde individen. Uppföljande undersökningar för 2020 planeras.
  Kommunala perspektiv på arbetsmarknadspolitikens omläggning, SKR:s webbutik
 • För att utveckla samhällets stöd för individer som står långt från arbete har SKR har tagit fram ett förslag på ett nytt arbetsmarknadsprogram med samordnade insatser och ersättningssystem till regeringen.
  Aktuellt om SKR:s förslag på nytt arbetsmarknadsprogram
 • Samtidigt som statens budget för arbetsmarknadspolitiska insatser minskade från 2018 till 2019 återstår mycket medel att fördela inom Europeiska socialfonden. SKR har understrukit vikten av att dessa medel används för att utveckla politiken för regeringen, Svenska ESF-rådet och Arbetsförmedlingen.
  Skrivelse till ESF-rådet (PDF, nytt fönster)
 • SKR anser att regeringen bör snabbutreda möjligheten att flytta samordningsansvaret för nyanlända från stat till kommunen då det ofta handlar om att samordna kommunala insatser i samband med bosättning, samhällsorientering och sfi.
  Skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

 • Oscar Svensson
  Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!