Publicerad 8 november 2022

Strategi för registerplattformar

Ett förslag till en strategi för registerplattformar och en plan för genomförande har fastställts av nationella samverkansgruppen för data och analys (NSG DA). Projektet går vidare med att utarbeta en rekommendation för nästa steg.

Under hösten 2022 kommer en kostnadsanalys att tas fram för de olika stegen i det fortsatta arbetet med strategins genomförande. Därefter väntar ett ställningstagande om hur arbetet ska tas vidare. Strategin i sig är inte beslutad.

Kostnadsanalysen genomförs av en arbetsgrupp på uppdrag av Nationella samverkansgruppen för data och analys (NSG DA), som är styrgrupp för projektet. Arbetsgruppen består av representanter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och genomförandestödet Lumell Associates.

Kostnadsanalysen genomförs i dialog

Representanter för kvalitetsregistersystemet, berörda IT-system och andra relevanta aktörer involveras i arbetet genom intervjuer och dialog i olika forum.

Syfte och mål för kostnadsanalysen

Syftet med projektet är att identifiera och uppskatta kostnaderna som är förknippade med en konsolidering av antalet IT-system för Nationella Kvalitetsregister. Resultatet från arbetet utgör beslutsunderlag till styrgruppen NSG DA för att besluta om strategin ska godkännas samt riktning för det fortsatta arbetet.

Kostnadsanalysen genomförs i tre överlappande faser genom att:

  • Konkretisera portföljen av IT-system och fördelning av NKR för kostnadsanalysen
  • Definiera vad den tekniska migreringen innebär och ta fram en resursuppskattning per IT-system och NKR
  • Sammanställa resursuppskattningen för konsolideringen av IT-systemen och ta fram underlag för finansiering av arbetet

Bakgrund - förslag till registerplattformsstrategi

Under 2021 har ett förslag till en registerplattformsstrategi för Nationella Kvalitetsregister (NKR) och en genomförandeplan tagits fram. Strategin och genomförandeplanen är tänkt att utgöra en grund för styrning av nyutveckling, avveckling, förvaltning och vidareutveckling av Nationella Kvalitetsregistrens IT-lösningar.

Projektorganisation

Arbetet genomfördes av en projektorganisation med representanter från från Registercentrumorganisationerna (RCO), Nationella Kvalitetsregisterföreningen (NKRF), Inera, regionernas arkitekturråd, Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister och dåvarande nationella samverkansgrupperna för nationella kvalitetsregister samt uppföljning och analys. Dessutom har ett antal referensgrupper och en expertgrupp medverkat i arbetet. Lumell Associates hade uppdraget som projektledare och projektstöd.

Rapport Strategi för registerplattformar för Nationella Kvalitetsregister

Du kan ta del av rapporten genom att maila till Petra Hasselqvist på Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister.Petra Hasselqvist

Informationsansvarig

  • Petra Hasselqvist
    Handläggare

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.