20 juni 2022 till 22 juni 2022 kl. 14.00-15.00

Internationell konferens om hälsa, vård och omsorg i Göteborg 2022 - nytt datum

Den 20 - 22 juni äger den internationella vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare rum i Göteborg. Målet med konferensen är att bidra till utveckling av hälso- och sjukvård och omsorg, i Sverige och internationellt.

Konferensen är en mötesplats för forskare, experter, verksamhetsutvecklare, chefer och medarbetare, patienter och närstående, med det gemensamma målet att utveckla och förbättra vård och omsorg. SKR är konferensens svenska partner och lokal arrangör tillsammans med Västra Götalandsregionen, Region Kronoberg och Region Jönköpings län.

Camp Sweden 20 juni

Under den första konferensdagen, den 20 juni, läggs ett stort fokus vid de vård- och omsorgsfrågor som är aktuella i Sverige, till exempel kunskapsstyrning, psykisk hälsa, förebyggande hälsoarbete, patientsäkerhet och inte minst omställningen till en mer nära vård.

Bland annat dessa frågor diskuteras under rubriken Camp Sweden, dit alla deltagare – främst från Sverige – kan anmäla sig. Under dagen ges möjlighet att både diskutera frågorna och bidra till att driva arbetet framåt, genom workshops och runda-bords-diskussioner. Frågorna hänger ihop och dagen innebär en unik möjlighet att diskutera dem tillsammans – chefer, medarbetare, politiker – och hur de kan fogas samman även i praktiken.

Anmälan till konferensen

Anmälan till konferensen finns på den internationella webbsidan. Deltagare från Sverige får rabatt på konferensavgifterna.

Mer information och anmälan

Kontakt

Kontakta SKR