Publicerad 1 februari 2021

Reumatism

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ)

Registerkategori: Reumatiska sjukdomar

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Reumatiska sjukdomar är i regel kroniska med ett livslångt lidande och handikapp samt en förkortad livslängd. Tidigt påbörjad behandling enligt de senaste forskningsrönen är mest effektiv och ger även på sikt ett lindrigare sjukdomsförlopp. Nya biologiska läkemedel har nu revolutionerat behandlingen, men också ökat läkemedelskostnaderna avsevärt eftersom reumatiska sjukdomar är vanliga.

För att rätt behandling ska ges i rätt tid, till rätt patient krävs kontinuerlig kvalitetssäkring via registret. Registrets syfte är att ständigt förbättra hälsan hos patienterna, både genom att ge direkt stöd till patient och vårdgivare för att förbättra behandlingsresultatet och genom att sprida god vård i landet genom jämförelser och nationell samverkan.

Kontakt

Kontaktuppgifter till registret finns på registrets webbplats.

SRQ