Publicerad 1 februari 2021

Psykossjukdomar

Nationella kvalitetsregistret för psykosvård (PsykosR)

Registerkategori: Psykisk hälsa

Certifieringsnivå: 3

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Uppsala

Psykossjukdomar drabbar cirka 5 procent av befolkningen någon gång i livet. Cirka 1 procent av befolkningen får diagnosen schizofreni och i ett givet läge har cirka 0,5 procent av befolkningen eller cirka 40 000 personer diagnosen schizofreni.

Allvarliga psykossjukdomar som schizofreni tar en stor del av psykiatrins resurser i anspråk. Cirka hälften av vårddagarna inom tvångsvården (LPT och LRV) har en psykosdiagnos. Samhällskostnaden är cirka 450 000 kr per person och år med schizofreni. Den kroppsliga hälsan och medellivslängden hos personer med psykos är också sämre än hos övriga befolkningen.

Syftet med registret är att genom öppna, lättillgängliga jämförelser av resultat, följder av behandlingen och patientens och närståendes upplevelser förbättra behandling och omhändertagande vid psykos.

Kontakt

Kontaktuppgifter till registret finns på registrets webbplats.

PsykosR