Publicerad 1 februari 2021

Medfödda hjärtsjukdomar

Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar (SWEDCON)

Registerkategori: Hjärt- och kärlsjukdomar

Certifieringsnivå: 2

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Skåne

Registret är en sammanslagning av det tidigare GUCH-registret över vuxna med medfödda hjärtfel, lokala barnkardiologiska register samt den barnhjärtkirurgiska delen av svenska hjärtkirurgiregistret. Det nya registret kommer nu att följa patienter med medfödd hjärtsjukdom från födelsen och genom hela livet. Det kommer även innefatta genomgången kirurgi.

De vuxna med medfött hjärtfel, cirka 25 000 personer i Sverige om alla svårighetsgrader inkluderas, ökar stadigt i antal och ökningen är mest påtaglig bland dem med mycket komplicerat hjärtfel. De har också störst risk för komplikationer. Genom det nya registret kommer man att på ett säkrare sätt kunna beräkna hur många patienter som har behov av omhändertagande inom GUCH-verksamheten.

Kontakt

Kontaktuppgifter till registret finns på registrets webbplats.

SWEDCON