Publicerad 1 februari 2021

Könsdysfori

Könsdysforiregistret

Registerkategori: Psykisk hälsa

Certifieringsnivå: K

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Skåne

Kön kan definieras på olika sätt, bland annat som juridiskt, biologiskt eller socialt kön. Könsidentitet handlar om det upplevda könet, det vill säga det kön som en person själv uppfattar sig tillhöra. En person med könsdysfori upplever att könsidentiteten inte stämmer överens med det kön som tilldelades vid födelsen och kan därför ha en önskan om könsbekräftande behandling. Könsidentitet har ingenting med sexuell läggning att göra.

Utredning krävs för att fastställa diagnosen könsdysfori. Efter diagnos tas sedan ställning till könsbekräftande behandling.

Det finns sex regionala team i landet som genomför utredning, ställer diagnos och behandlar.

En endokrinolog sköter hormonbehandling, logoped och foniater ger rådgivning, röstbehandling och vid behov stämbandskirurgi. Hårborttagning i ansikte och på hals erbjuds. Plastikkirurg och gynekolog konsulteras om möjliga kirurgiska ingrepp och reproduktionsmedicinare om möjligheten att spara könsceller.

Syfte med registret är att:

  • Nå en jämlik vård över hela landet.
  • Öka kunskapen om vårdens innehåll och resultatet.
  • Skapa en grund för ett patientcentrerat utvecklings- och förbättringsarbete.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Könsdysforiregistret