Publicerad 29 januari 2021

Infektionssjukdomar

Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar

Registerkategori: Infektionssjukdomar

Certifieringsnivå: 3

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Örebro

På uppdrag av Svenska Infektionsläkarföreningen har specialistgrupper tagit fram vårdprogram med nationella riktlinjer för bland annat sepsis, endokardit, meningit, skelett- och ledinfektioner och pneumoni.

För dessa diagnoser har ett infektionsregister upprättats. De anses vara särskilt angelägna ur infektionssynvinkel, då det antingen rör sig om behov av snabb tidig diagnos och behandling, svårbehandlade diagnoser med risk för komplikationer eller stor volym där behandlingsvalet kan få betydelse för spridning av antibiotikaresistens.

Syftet med registret är att ge underlag för förbättrad kvalitet vid vård av dessa diagnoser och se hur väl de nationella riktlinjerna följs lokalt och nationellt.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör