Publicerad 28 januari 2021

Elevhälsa

Nationellt kvalitetsregister för Elevhälsans medicinska insats (EMQ)

Registerkategori: Psykisk hälsa

Certifieringsnivå: K

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Östergötland

Registret syftar till att utveckla och utvärdera kvaliteten på elevhälsans medicinska insatser, bedriva kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete lokalt och nationellt samt göra longitudinella och nationella jämförelser.

Kvalitetsregistret fokuserar på att följa mått på genomförda hälsoundersökningar och hälsosamtal vid givna tidpunkter i förskoleklass, årskurs 2, 4, 7/8 och GY 1 och specifika bakgrundsdata.

Ett kvalitetsregister möjliggör bland annat uppföljning av barns och ungas hälsa över tid och att resultatet av skolsköterskans och skolläkarens genomförda insatser från hälsoundersökningar och hälsosamtal kan utvärderas.

Att göra öppna jämförelser i syfte att erhålla en likvärdig elevhälsa i landet samt att kvalitetsregistrets vägledande målnivåer skapar delaktighet och motivation för ett aktivt förbättringsarbete på flera nivåer (lokalt, regionalt och nationellt) till nytta för barns och ungdomars hälsoutveckling och välbefinnande. Dessu tom underlättas utarbetandet av kunskapsbaserade metoder och arbetssätt för skolsköterskor och skolläkare.

Kontakt

Kontaktuppgifter till registret finns på registrets webbplats.

EMQ