Publicerad 10 december 2020

Barnhälsovård

Svenska barnhälsovårdregistret (BHVQ)

Registerkategori: Barn och ungdomars hälsa

Certifieringsnivå: K

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Östergötland

Sverige har sedan många år en väl utbyggd och internationellt sett unik barnhälsovård (BHV). Verksamheten bedrivs på barnvårdscentraler (BVC) som täcker alla barn i landet från nyföddhet till fem års ålder.

Nationella hälsodatabaser på individnivå som inkluderar barn finns vad det gäller cancerregistret, dödsorsaksregistret, läkemedel samt medicinska födelseregistret och missbildningsregistret. I övrigt saknas individbaserade nationella uppföljningar inom barnhälsovård vilket innebär att det inte finns någon möjlighet att idag värdera vare sig verksamhetens innehåll eller resultat. Utvecklingen av en nationell individbaserad kvalitetsuppföljning inom barnhälsovård är därför mycket angelägen.

Registrets syfte är att:

  • upprätthålla och utveckla kvaliteten på dagens barnhälsovård
  • utvärdera den egna verksamheten
  • vidareutveckla och evidensbasera de metoder och det arbetssätt som ska användas i framtiden
  • göra jämförelser över landet
  • beskriva verksamheten med hjälp av gripbara mått för den politiska styrprocessen
  • följa utvecklingen av och förändringar i hälsoläget bland barn nationellt, regionalt och på lokalnivå

Registret kommer att utgöra en grund för kontinuerlig kvalitetsförbättring inom barnhälsovård med vidareutveckling och evidensbasering av metoder och arbetssätt. Det ska ge möjlighet för att skapa gripbara mått för den politiska styrprocessen.

Kontakt

Kontaktuppgifter till registret finns på registrets webbplats.

BHVQ