Publicerad 14 juni 2024

Hämta och använda kvalitetsregisterdata

Är du forskare och intresserad av att använda ett eller flera kvalitetsregister i din forskning? Här finns instruktioner för hur du ansöker om att hämta och använda kvalitetsregisterdata.

Gör så här:

1. Kontakta registret

Ta kontakt med registerhållaren för att diskutera om det går att använda kvalitetsregistrets data. Då kan du också få veta om något motsvarande projekt pågår någon annanstans och om uttaget är förenat med kostnader.

Fråga registerhållaren hur du ansöker om datauttag, om det inte står på registrets webbplats. Om forskningsprojektet inkluderar samkörning av olika datakällor, ta kontakt med dessa register och deras huvudmän innan du ansöker om datauttag för att öka kvaliteten i uttaget och förbättra analys vid samkörning av data.

2. Etikprövning

Om du behöver ett etiskt godkännande, gör du en ansökan hos Etikprövningsmyndigheten (EPM).

Mer information finns på Etikprövningsmyndighetens webb

3. Ansök om datauttag

Ansök om att få data utlämnad från kvalitetsregistret med den blankett som registret eller dess CPUA-myndighet tillhandahåller. Finns ingen sådan används istället blanketten nedan. Glöm inte att ange vilken tidsperiod datauttaget ska omfatta. Blanketten skickas till ansvarig CPUA-myndighet.

Blankett för ansökan om registeruppgifter för forskningsändamål (Word) Word, 136 kB.

4. Beslut om utlämnade av data

Ett beslut om utlämnande och avtal upprättas. Vid avslag ska möjlighet ges till skriftlig motivering. Möjlighet finns att överklaga beslutet.

5. Data lämnas ut

Data lämnas ut enligt överenskommelse. Utlämnande av data sker enligt ansvarig CPUA-myndighets förfarande.

6. Forska

Bedriv din forskning.

7. Redovisa resultat

Resultat redovisas till registret enligt avtalet.

8. Arkivera

Forskaren arkiverar sitt arbete i enlighet med forskningshuvudmannens riktlinjer och alla arbetskopior raderas.

Varje forskningsfråga kräver ny ansökan

En ny forskningsfråga kräver alltid en ny ansökan, även om data redan levererats. Utlämnade data får endast användas för den forskningsfrågeställning som ansökan avser och data får endast behållas så länge det behövs för detta ändamål. En ny forskningsfråga kräver ett nytt etiskt tillstånd och ny ansökan till registret eller centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA-myndighet). Information om respektive registers CPUA-myndighet hittar du på registrets webbplats.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Petra Hasselqvist
    Handläggare

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.