Publicerad 17 januari 2022

Nationell samverkansgrupp uppföljning och analys

Samverkansgruppen har ett operativt fokus med ett styrnings- och utvecklingsansvar för sakområdet och samverkar med regionernas datainsamlingar. Förvaltningsansvaret finns i linjeorganisationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), samt i nätverk med företrädare för regionerna.

Uppdrag

 • Uppföljningsstöd både till huvudmän och nationella programområden. Uppdraget omfattar stöd för regionernas uppföljningsverksamhet genom olika datainsamlingar och Vården i Siffror samt stöd till nationella programområden i olika uppföljningsfrågor.
 • Förvaltning och utveckling av olika vårddatainsamlingar. Samverkansgruppen ska ta fram en långsiktig plan för de datainsamlingar som görs av regionerna i SKR:s regi.
 • Presentation av kvalitetsindikatorer och annan uppföljningsdata. Samverkansgruppen ska ta fram planer för utveckling och ställningstagande till olika presentationslösningar för att underlätta för användare samt undvika merkostnader.
 • Rapportering och analys av hälso- och sjukvårdens utveckling och kvalitet. Samverkansgruppen ska samarbeta med huvudmännen för ökad struktur i rapportering och analys av vårddata.
 • Organisera erfarenhetsutbyte mellan regioner. Syftet är att främja ett interregionalt lärande, till exempel kring hur uppföljning integreras i styrning och ledning av sjukvården.

Insatsområden

Utveckla sjukvårdsregionala samverkan och kopplingen till det sjukvårdsregionala värdskapet för nationella programområden

Det finns behov av att stärka de lokala och sjukvårdsregionala strukturerna kring uppföljning och analys i systemet för att kunna föra en effektiv och ändamålsenlig dialog om behov, men även för förankring, samarbete och utveckling. Detta kan bland annat ske genom att skapa arenor för dialog och erfarenhetsutbyte inom, men även mellan, olika nivåer i systemet.

Under 2020 har samverkansgruppen primärt fokuserat på följande aktiviteter:

 • Skapa mötesplats/nätverk för analyskompetens kopplat till det regionala värdskapet (NPO)
 • Skapa tillfällig mötesplats/nätverk kring covid-19-relaterad uppföljning

Dialog och samverkan med SKR och statliga myndigheter inom uppföljning och analysområdet

Det finns behov av att stärka dialogen och samverkan med SKR och statliga myndigheter utifrån tanken om att öka den gemensamma kraften i systemet och skapa ändamålsenliga arbetssätt och ansvarsfördelning för en effektiv resursanvändning och ökad nytta. Samverkansgruppen ska identifiera och etablera kontakt med experter och spetskompetens i olika regioner, hos nationella aktörer samt högskolor och universitet avseende uppföljning och analys. Dialog ska fortsätta med i första hand Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, utifrån uppdrag kopplat till stärkt och förbättrad nationell uppföljning. Samarbete kring uppföljning och analys är även ett fokusområde inom Partnerskapet.

Under 2020 har samverkansgruppen primärt fokuserat på följande aktiviteter;

 • Att föra kontinuerlig dialog för att utbyta information och utveckla samarbetet med Socialstyrelsen och andra myndigheter.
 • Att agera referensgrupp och bidra i statliga initiativ, tex. statlig utredning om Sammanhållen kunskapsstyrning.

Gemensam plattform för uppföljning och analys

Samverkansgruppen har i uppdrag att ta fram en plan med förslag om en gemensam plattform för uppföljning, i enlighet med förda diskussioner om samordning av vårddatainsamlingar, utveckling av indikatorer och nyckeltal, visningsytor med mera. Arbetet skall genomföras inom ramen för dagens resurser genom att tillsätta en nationell arbetsgrupp.

Under 2020 har samverkansgruppen primärt fokuserat på genomförande av ett verifieringsprojekt (proof of concept – POC) kopplat till det uppdrag som Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket sedan tidigare har beslutat om, och som leds inom SKR:s regi, angående Nationell plattform för patientrapporterade mått. I samspel med det uppdraget har en utredning och en plan tagits fram gällande fortsatt inriktning för utvecklingen av en gemensam plattform för uppföljning och analys.

Process för instyrning och hantering av behov nya vårddata

Förfrågningar om nya vårddata kommer från flera delar av hälso- och sjukvårdssystemet, däribland NPO:erna. Det finns flera tänkbara alternativ för hur dessa behov skulle kunna tillgodoses. Oavsett tillvägagångssätt lyfter det frågor om principiella beslut om den framtida informationsförsörjningen för uppföljning och analys, och pekar på behovet av en samordnad process utifrån en gemensam målbild samt en gemensam plan för finansiering och förvaltning.

Under 2020 har samverkansgruppen primärt fokuserat på följande aktiviteter;

 • Föra dialog med nationell samverkansgrupp för kvalitetsregister om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp samt sammansättning av ledamöter i denna, för att ta fram ovan beskrivna process/plan. Arbetet kommer att bedrivas i dialog med relevanta aktörer såsom till exempel Socialstyrelsen.
 • Utse ledamöter till NAG.

Förvaltning och utveckling av olika vårddatainsamlingar

Samverkansgruppen ska förtydliga och säkra utveckling och förvaltning av nationella objekt inom uppföljning och analys i relation till respektive huvudman. Detta ska göras genom att inventera befintliga datainsamlingar, beskriva utvecklingsbehov samt arbeta fram underlag för ställningstagande om eventuell sammanslagning eller utrangering. Samverkansgruppen ska arbeta för att befintliga datainsamlingar följer nationell standard, bereda förslag till nya datainsamlingar samt att arbeta för att data som samlas in måste blir mer tillgänglig och är strukturerad så att den kan användas i flera syften.

Uppföljning personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom olika sjukdomsområden i syfte att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.

Syftet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården utan att det medför onödig administrativ börda för sjukvårdspersonal. Syftet är också att patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad process utan onödig väntetid i samband med utredning och behandling. På så sätt ska patienternas livskvalitet och nöjdhet med vården förbättras och vården bli mer jämlik och jämställd.

Under 2020 har samverkansgruppen primärt fokuserat på att följa, delta och bidra i arbetet med utveckling av modell för uppföljning av vårdförlopp.

Kontakt och ledamöter

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kontaktperson och processtöd

Teresa Tael, SKR

teresa.tael@skr.se

Ordförande

Tobias Dahlström, chef för analysavdelningen, regionledningen, Region Dalarna, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Peter Kammerlind, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Hanna Wahlund, planeringschef och verksamhetschef Ekonomi och samordning, Regionledningsförvaltningen Region Västernorrland, Norra sjukvårdsregionen
 • Maria Taube, tf avdelningschef data och analys, koncernkontoret, Västra sjukvårdsregionen
 • Riitta Bendes, enhetschef vårdanalys och statistik, utvecklingsavdelningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Åsa Berling, hälso- och sjukvårdsstrateg, staben för övergripande processer, avdelning hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret, Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen
 • Fredrik Westander, utredare, sektionen för data och analys, SKR
 • Sofia Tullberg, sektionschef, sektionen för data och analys, avdelningen för vård och omsorg, SKR

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård