Publicerad 11 november 2021

Nationell samverkansgrupp nationella kvalitetsregister

Samverkansgruppen samordnar kvalitetsregisterorganisationen och ger stöd i generella kvalitetsregisterfrågor inom systemet för kunskapsstyrning.

Uppdrag

 • Stödja samverkan mellan de nationella programområdena och Nationella Kvalitetsregister.
 • Samordna samtliga registercentrumorganisationer (RCO).
 • Tillsätta oberoende expertgrupp för granskning av och uppföljning av registrens verksamhetsmål inför kommande års medelstilldelning.
 • Med utgångspunkt i expertgruppens granskning bereda förslag för kommande års medelstilldelning.
 • Samordna utvecklingsprojekt för gemensamma frågor inom kvalitetsregisterorganisationen till exempel inom IT och juridik.

Organisation

Nationell samverkansgrupp för nationella kvalitetsregister (NSG NKR) är ett beredande organ till ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister. Uppdrag och sammansättning av ledamöter regleras i en särskild överenskommelse avseende Nationella Kvalitetsregister mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. NSG NKR rapporterar därför till ledningsfunktionen för Nationella Ledningsfunktion för Nationella Kvalitetsregister och inte till styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS).

Insatsområden

 1. Öka användbarheten och tillgängligheten till kvalitetsregisterdata i hälso- och sjukvården.
 2. Stödja de nationella programområdena i deras uppdrag kopplat till nationella kvalitetsregister, och skapa samordnade förutsättningar för detta arbete.
 3. Stödja effektivare informationsförsörjning mellan vårddokumentationssystem och kvalitetsregister.
 4. Ta fram process för instyrning och hantering av behov av nya vårddata inom regionernas system för kunskapsstyrning.
 5. Utveckla ett sammanhållet och långsiktigt hållbart system för Nationella Kvalitetsregister.
 6. Göra översyn av registercentrumorganisationernas (RCOs) och de nationella kvalitetsregistrens uppdrag och ekonomi.
 7. Utveckla stöd och samverka med olika intressenter i frågor om forskning och Life Science.

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kontaktperson och processtöd

Teresa Tael, SKR

teresa.tael@skr.se

Ordförande

Karin Göransson, samordnare, stödfunktionen för nationella kvalitetsregister, SKR

Ledamöter

Registercentrumorganisationen (RCO) samt hälso- och sjukvårdshuvudmännen

 • Arvid Widenlou Nordmark, registersamordnare, Regionala cancercentrum i samverkan (RCC)
 • Sara Hansson, sektionschef, Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR)
 • Sven Oredsson, direktör, Södra sjukvårdsregionen

Staten

 • Anna Bennet Bark, enhetschef vid enheten för statistikservice vid avdelningen för register och statistik, Socialstyrelsen
 • Maria Nilsson, enhetschef för registerforskning, Vetenskapsrådet

Nationella Kvalitetsregister

 • Bo Norrving, registerhållare, Riksstroke
 • Lars Enochsson, registerhållare, Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi
 • Claes Mangelus, Svenskt Preoperativt Register (SPOR)

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård