Publicerad 16 februari 2022

Insatsområde höftledsartros

Ett första personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för höftledsartros i primärvården är framtaget. Ett andra vårdförlopp ska tas fram för patienter med höftledsartros som behöver proteskirurgi. Det tar vid där det första vårdförloppet slutar.

Uppdrag

Bakgrund

Det utförs allt fler höftprotesoperationer i Sverige. Höftprotesoperation är ett kostnadseffektivt kirurgiskt ingrepp, särskilt när operationen sker för korrekt indikation och i rätt tid.

Vårdförlopp

En arbetsgrupp ska ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för patienter med höftledsartros som behöver proteskirurgi. Vårdförloppet ska bygga på nationellt jämlika riktlinjer och strategier för bedömning, operativa åtgärder såväl som rehabilitering och uppföljning, vilket kan implementeras på lokal, regional och nationell nivå. Vårdförloppet inkluderar kontakt, bedömning och åtgärd inom specialistvården.

Vårdförloppet omfattar primärvård och specialiserad vård. Vårdförloppet påbörjas då beslut tas inom primärvården om remiss till ortoped för ställningstagande till proteskirurgi. Vårdförloppet sträcker sig fram till utförd proteskirurgi med avslutad postoperativ rehabilitering eller att patienten inte uppfyller kraven för proteskirurgi.

Syftet med vårdförloppet är att förbättra patientens hälsorelaterade livskvalitet efter proteskirurgi och efterföljande rehabilitering.

Arbetsgruppen består av specialistläkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, sjukgymnaster och patientföreträdare.

Aktuellt

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för höftledsartros – proteskirurgi har varit ute på öppen remiss och är nu under bearbetning.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Katarina Ljungberg, sjukgymnast, Närhälsan, Västra sjukvårdsregionen

katarina.ljungberg@vgregion.se

Ordförande

Åsa Fröberg, ortoped, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård