Publicerad 19 augusti 2021

Insatsområde reumatoid artrit

Ett första personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för patienter med reumatoid artrit är framtaget. Det inleds vid välgrundad misstanke om reumatoid artrit och avslutas när patienten har haft diagnosen i ett år. Ett andra vårdförlopp är framtaget för etablerad reumatoid artrit. Det inleds när patienten har haft diagnosen ett år och är under bearbetning enligt rutin för remisser.

Uppdrag

Vårdförlopp reumatoid artrit

Ett första personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för reumatoid artrit är framtaget. Vårdförloppet inleds vid välgrundad misstanke om reumatoid artrit och avslutas när patienten har haft diagnosen i ett år.

Vårdförlopp etablerad reumatoid artrit

Ett andra personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för etablerad reumatoid artrit beskriver kontinuerlig vård och uppföljning inom reumatologisk specialistvård och rehabilitering. Vårdförloppet inleds när det har gått minst ett år sedan patienten har fått diagnosen reumatoid artrit. Det avslutas när patienten inte längre har behov av reumatologisk specialistvård, men oftast behöver patienten vård livet ut.

Mål

 • Öka andelen patienter som är i remission eller har låg sjukdomsaktivitet
 • Öka andelen patienter som har god funktionsnivå
 • Patienten ska få behandling och monitoreras enligt befintliga riktlinjer
 • Öka patienters delaktighet i reumatologisk vård och behandling.

Vårdförloppet fokuserar på medicinska åtgärder vid låg respektive hög sjukdomsaktivitet. Det beskriver förebyggande och rehabiliterande åtgärder, samt åtgärder vid graviditet i samband med reumatoid artrit. För att följa upp vårdförloppet används indikatorer kopplade till bland annat behandling, sjukdomsaktivitet och smärtupplevelse. Ett flertal av indikatorerna följs med hjälp av data från Svensk Reumatologis kvalitetsregister (SRQ).

Aktuellt

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp etablerad reumatoid artrit har varit ute på öppen remiss och är nu under bearbetning.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Susanne Pettersson, sjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

susanne.pettersson@sll.se

Ordförande

Cecilia Carlens, specialistläkare reumatologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Anna Svärd, specialistläkare reumatologi, Falu lasarett, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Anna Södergren, specialistläkare reumatologi, Norrlands universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Lena Bäckström, specialistläkare allmänmedicin, Ektorps vårdcentral, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Malin Regardt, arbetsterapeut, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Mats Dehlin, specialistläkare reumatologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Michael Ziegelasch, specialistläkare reumatologi, Linköpings Universitetssjukhus, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Tommy Olsson, patientföreträdare, Reumatikerförbundet, sjukvårdsregion Mellansverige
 • Valentina Bala, sjuksköterska, Helsingborgs lasarett, Södra sjukvårdsregionen
 • Åsa Lindkvist, fysioterapeut, Nacka rehabcenter, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård