Publicerad 10 mars 2023

Insatsområde generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete

Insatsen stödjer och följer upp implementeringen av generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete.

Uppdrag

Den generiska modellen ska säkerställa att rehabilitering och försäkringsmedicinskt arbete integreras och beskrivs på ett enhetligt sätt i diagnosspecifika vårdförlopp och vårdprocesser. Modellen stödjer jämlik och kunskapsbaserad rehabilitering och sjukskrivning utifrån ett personcentrerat och teambaserat arbetssätt. Den ska bidra till att alla patienter i behov av rehabilitering och sjukskrivning får ett strukturerat omhändertagande med tidig individuell bedömning, upprättande av rehabiliteringsplan, evidensbaserade åtgärder och uppföljning.

Aktuellt

Programområdet följer och stödjer implementeringen av den generiska modellen på nationell nivå. En revidering av skrivinstruktionen till nationella arbetsgrupper som tar fram kunskapsstöd beräknas vara klar i juni 2023.

Programområdet fortsätter att följa och stödja nationell implementering av generisk modell för klinisk verksamhet på lokal nivå. Uppföljning sker via enkät och dialogmöten samt via referensgrupp.

Den generisk modellen för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete finns här:

Kunskapsstöd rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Ledamöter och kontakt

Sker inom ramen för ordinarie arbete i programområdet med stöd av adjungerade sakkunniga inom området rehabilitering och försäkringsmedicin.

Kontaktperson

Siv Folkhammar Andersson, Samrehab Region Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen

siv.folkhammarandersson@regionkalmar.se