Publicerad 15 september 2021

Insatsområde adhd

Arbetsgruppen ska sprida och implementera det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) för adhd. Syftet är att stöd och vård ska ges mer jämlikt och med bättre resultat i regioner och kommuner.

Uppdrag

Arbetsgruppen har under ett par års tid utvecklat vård- och insatsprogrammet (VIP) för adhd, och kommer att fortsätta sitt arbete även efter att programmet har lanserats. Nuvarande uppdrag handlar om att stödja implementeringen av VIP, uppdatera texter så att innehållet speglar aktuellt kunskapsläge samt utveckla indikatorer för uppföljning av VIP.

Stöd till implementering

 • Identifiera och sprida befintliga verktyg, utbildningar och liknande som kan stödja implementeringen av vård- och insatsprogrammet på regional och lokal nivå. Spridningen sker via Regionala Programområden (RPO) psykisk hälsa i respektive hälso- och sjukvårdsregion till lokala arbetsgrupper eller motsvarande.
 • I samarbete med RPO och lokala arbetsgrupper eller motsvarande identifiera behov av nya satsningar som är relevanta för vård- och insatsprogrammet och som med fördel kan genomföras på nationell nivå.
 • Utifrån framtagna nationella indikatorer i vård- och insatsprogrammet och i befintliga kvalitetsregister ta fram förslag på hur vård- och insatsprogrammet kan följas upp och utvärderas.

Aktuellt

Vård- och insatsprogrammet för adhd lanserades i februari 2021. Nu handlar arbetet om att sprida och implementera programmet så att det faktiskt används i mötet mellan personal och patient, brukare eller elev och närstående. Parallellt sker ett arbete med att utveckla indikatorer för uppföljning av VIP. Arbetsgruppen har löpande dialog med Socialstyrelsens arbetsgrupp för framtagande av ny Nationell riktlinje för adhd och autism, så att innehåll och indikatorer ska stämma överens.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Anna Jonsson, sjuksköterska, Barn- och ungdomspsykiatri Stab, Skåne, Södra Sjukvårdsregionen

anna.m.jonsson@skane.se

Ordförande

Gunilla Granholm, psykolog, Barn- och ungdomspsykiatri Skåne, Södra Sjukvårdsregionen

Ledamöter

Region

 • Thomas Alsiö, psykolog, vuxenpsykiatri, Skaraborgs sjukhus, Västra Sjukvårdsregionen
 • Christian Jansson, sjuksköterska, Vuxenpsykiatri och Rättspsykiatri, Västerviks sjukhus, Sydöstra Sjukvårdsregionen
 • Lena Lundberg, läkare, Barn- och ungdomspsykiatri, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Mårten Tyrberg, psykolog, Psykiatricentrum/Centrum för Klinisk Forskning, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Linda Kemi, arbetsterapeut, Arbetsterapi och fysioterapimottagningen, Psykiatriska Kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Norra Sjukvårdsregionen

Kommun

 • Annika Sandberg, lärare, Utbildningsförvaltningen. Växjö kommun, kommunerna i Södra
 • Malin Hagström, socionom, Barn- och utbildningskontoret, Norrtälje kommun, kommunerna i Stockholm-Gotland
 • Ida Hermansson, socionom, Närvårdsteamet NPF, Uppsala kommun, kommunerna i Mellansverige
 • Thomas Westerberg, beteendevetare, Göteborgs stad, kommunerna i Västra
 • Emma Lindeborg, socionom, Kommunal utveckling, Jönköpings kommun, kommunerna i Sydöstra

Brukarrepresentant

Ann-Christin Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård