Publicerad 30 augusti 2021

Insatsområde: förstudie om upphandling av remittentstöd för radiologiska och nuklearmedicinska undersökningar

En temporär arbetsgrupp ska utreda förutsättningarna för en regiongemensam upphandling, implementering samt förvaltning av ett nationellt system för remittentstöd vid remiss till undersökningar med joniserande strålning.

Uppdrag

I lagstiftningen om undersökningar med joniserande strålning inom hälso- och sjukvården (SSMFS 2018:5) finns ett krav på stöd till remittenter för berättigandebedömning och evidensbaserade val av undersökningsmetod. I studier har visats att radiologiska undersökningar överutnyttjas och att följsamheten till internationella och nationella rekommendationer i vissa områden är låg. Ett remittentstöd, där riktlinjer integreras i remissystemet, kan bidra till en mer säker, tillgänglig och effektiv vård för patienter i behov av utredning, behandlingsutvärdering och uppföljning.

Uppdrag:

 • Kartlägga nytta, risker, konsekvenser och kostnader med en regiongemensam upphandling av remittentstöd för radiologiska och nuklearmedicinska undersökningar, på kort och lång sikt
 • Kartlägga bäst lämpad upphandlingsmodell och marknadsundersökning av potentiella leverantörer

Den förstudie som arbetsgruppen tar fram ska levereras till Nationellt programområde medicinsk diagnostik. Förstudien ska användas som underlag för beslut om upphandling av remittentstöd för radiologiska och nuklearmedicinska undersökningar.

Aktuellt

Den temporära arbetsgruppen startades i november 2020. Den förstudie som arbetsgruppen tar fram ska levereras till Nationellt programområde medicinsk diagnostik under 2021. Vid beslut om regiongemensam upphandling kommer en ordinarie nationell arbetsgrupp att bildas.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Gunilla Friberg, verksamhetsutvecklare, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

gunilla.friberg@sll.se

Ordförande

Carl Backman, radiologi, Diagnostik och Service, Kungälvs sjukhus, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Anja Almén, myndighetsspecialist, Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Jonas Cederberg, överläkare medicinsk radiologi, områdeschef Medicinsk diagnostik och teknik, Region Västmanland, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Johan Henriksson, verksamhetsområdeschef, Bilddiagnostik, Södersjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Christina Kling Hassler, verksamhetsstrateg, Inera AB
 • Katrine Riklund, radiologi/nukleärmedicin, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, Norra sjukvårdsregionen
 • Johan Sjöberg, sjukhusfysiker, Karolinska universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Henriette Ståhlbrandt, radiolog, Röntgen, Region Jönköping, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Lars Stenberg, sektionschef, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Torbjörn Westman, IT-strateg, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen

Adjungerade

 • Carl-Erik Ewerthz, affärsrådgivare, AffärsConcept, SKL Kommentus
 • Charlotte Murray, affärsområdeschef, AffärsConcept, SKL Kommentus

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård