Publicerad 26 januari 2022

Insatsområde enhetlig dokumentation avseende levnadsvanor

En arbetsgrupp ska utforma ett nationellt förslag på hur information om levnadsvanor kan fångas, dokumenteras och följas upp på ett enhetligt sätt.

Uppdrag

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska hälso- och sjukvården arbeta för att förebygga ohälsa (2017:30). Då hälso- och sjukvården idag inte har en enhetlig dokumentation av patienternas levnadsvanor, främst vad avser tobaksvanor, alkoholvanor, matvanor och fysisk aktivitet, har vården stora svårigheter att kunna leva upp till lagens intentioner om stöd till förändring av ohälsosamma levnadsvanor.

En nyligen genomförd inventering av dokumentation av levnadsvanor bland de nationella kvalitetsregistren illustrerar läget: Av 106 Nationella Kvalitetsregister besvarade 71 enkäten. Av dessa rapporterade 29 register att man dokumenterade rökvanor, 11 alkoholvanor, 12 matvanor och 28 fysisk aktivitet. Olika skalor var ofta förekommande. För fysisk aktivitet dokumenterades främst fysiska begränsningar.

Enhetlig dokumentation

Genom att dokumentera patienters levnadsvanor på ett enhetligt sätt, underlättas påtagligt forskningens möjlighet att belysa levnadsvanornas roll såväl för sjukdomsutveckling som för remission. Genom att återföra därmed förvärvad kunskap till klinisk praktik skapas förutsättningar för nya vårdinsatser som ger patienter stöd till mer hälsosamma levnadsvanor.

Aktuellt

Arbetet startade i december 2020 och arbetsgruppen planerar nu för hur fortsatt arbete ska ske. Gruppen kommer framöver att utökas med ledamöter från NSG kvalitetsregister, NSG uppföljning och analys samt Primärvårdskvalitet.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Kristine Bergström, sjuksköterska, Norra sjukvårdsregionen

kristine.bergstrom@norrarf.se

Ordförande

Mats Börjesson, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Centrum för hälsa- och prestationsutveckling (CHP), Institutionen för kost och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet och Östra Sjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Irene Nilsson Carlsson, Socialstyrelsen
  • Susanne Sverin, Socialstyrelsen
  • Kristine Schoug Bertilsson, Strukturerad vårdinformation
  • Karin Ahlzén, Strukturerad vårdinformation
  • Tomas Vikdahl, Strukturerad vårdinformation

Adjungerad

Hans Lingfors, ordförande för ämnesgrupperna för levnadsvanor Nationellt kliniskt kunskapsstöd, specialistläkare allmänmedicin

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård