Publicerad 13 februari 2024

Insatsområde bröstrekonstruktion

Antalet bröstrekonstruktioner har ökat de senaste 20 åren, samtidigt som det saknas vedertagna nationella riktlinjer. Den svenska bröstcancervården är ojämlik vad gäller rekonstruktion, och det saknas ett heltäckande kvalitetsregister.

Bakgrund

I samband med bröstcancerkirurgi eller borttagande av bröst i riskreducerande syfte går det att återskapa, rekonstruera, ett nytt bröst. Det finns olika metoder för bröstrekonstruktion som användning av kroppsegen vävnad, omfattande vävnadsförflyttning (så kallad lambåteknik) samt vävnadsomfördelning i bröstet, eller med främmande material (implantat). Dessa metoder kräver olika typer av kompetens för att uppnå tillfredställande resultat. Det finns även kvinnor som väljer att inte återskapa ett bröst.

Antalet bröstrekonstruktioner har ökat de senaste 20 åren, samtidigt som det saknas vedertagna nationella riktlinjer. Den svenska bröstcancervården är ojämlik vad gäller information om möjlighet till rekonstruktion, erbjudande om rekonstruktion och tillgång till den typ av kirurgi som lämpar sig bäst för individens förutsättningar. Det finns även brister i tillgänglighet då det i vissa delar av landet inte ges information om möjligheten till rekonstruktion överhuvudtaget.

Det saknas ett heltäckande kvalitetsregister samt konsensus kring relevanta kvalitetsindikatorer vilket medför att vårdkvaliteten är svårbedömd. Kunskapen och kompetensen för rekonstruktiv bröstkirurgi skiljer sig också mellan plastikkirurger och bröstcancerkirurger vilket medför oklar kostnadseffektivitet och patientnytta.

I Sverige har en grupp kallad Svenska Bröstcancergruppen (Swebcg) sedan år 2000 skrivit riktlinjer för bröstcancer och de har inkluderat bröstrekonstruktioner i sina riktlinjer. Sedan systemet för kunskapsstyrning och de nationella programområdena (NPO) infördes, ligger inte bröstrekonstruktion under NPO cancersjukdomar utan under NPO kirurgi och plastikkirurgi.

Rekommendationerna i nationellt vårdprogram bröstcancer (2022-08-23) anger att rekonstruktiv kirurgi med implantat och med egen vävnad ska utföras på en enhet med plastikkirurgisk kompetens eller bröstenhet med specifik kompetens inom rekonstruktionskirurgi. Programområdet (NPO) för kirurgi och plastikkirurgi förväntas inom systemet för kunskapsstyrning ha huvudansvaret för kunskapsområdet bröstrekonstruktioner.

Målet är en jämlik och mer kostnadseffektiv vård vad gäller rekonstruktiv bröstkirurgi. Patienten ska få tillgång till olika rekonstruktionsmetoder baserat på individuella förutsättningar och önskemål, snarare än på lokala kirurgers preferenser. Detta leder till en ökad patientdelaktighet och bättre rekonstruktionsresultat.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska:

  • Göra en behovs- och gapanalys.
  • Inventera kompetens vad gäller utförande.
  • Ta fram ett nationellt kunskapsstöd som är förankrat hos såväl bröstcancerkirurger som rekonstruktiva plastikkirurger, patienter, andra kompetensområden inom bröstcancervården (onkologi, klinisk genetik, strålonkologi, patologi, bilddiagnostik, omvårdnad, psykologi) och beslutsfattare. Samverkan kommer att ske med NPO cancersjukdomar samt patientföreningar för bröstcancer.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Information kommer.