Publicerad 28 september 2021

Insatsområde sepsis

En nationell arbetsgrupp arbetar för att göra sepsisvården mer effektiv och jämlik. Den ska även ta fram en plan för eliminering av hepatit.

Uppdrag

Arbetsgruppen arbetar för att göra sepsisvården mer effektiv och jämlik genom att implementera centrala delar av WHO:s sepsis-resolution. Den ska ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för identifiering, behandling, monitorering, diagnossättning, utskrivning och uppföljning vid sepsis.

Mål:

 • Kartlägga antal fall av sepsis, omfattning av sjukhusvård, dödlighet och långtidskomplikationer.
 • Ta fram förebyggande åtgärder.
 • Kartlägga vårdkedjan vid sepsis, från tidig upptäckt till rehabilitering. Detta för att kunna identifiera problemområden och ojämlikheter i vården.
 • Göra en prioritering av problemområden som hittas under kartläggningen enligt punkt 1 samt i WHO:s sepsis-resolution. Detta styr det fortsatta arbetet.
 • Strategier och åtgärder för mätning av process, resultat och implementering. Exempel:
  • Strategier för ökad av medvetenhet hos allmänhet och sjukvårdspersonal om sepsis.
  • Strategier för att identifiera sepsis i olika delar av vårdkedjan.
  • Strategier för implementering av nationella vårdprogram och riktlinjer.
  • Identifiera kvalitetsindikatorer och mål för vårdkedjan vid sepsis.
  • Utveckla verktyg och system för monitorering och övervakning.
  • Strategier för implementering av ett enhetligt sätt att koda sepsis enligt ICD-10.

Aktuellt

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för sepsis godkändes under våren 2021.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Inger Dahlbom, avdelning kunskapsutveckling, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

inger.dahlbom@regionstockholm.se

Ordförande

Kristoffer Strålin, infektionsläkare, patientområde infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Christina Abelson, distriktsläkare, Funäsdalens hälsocentral, Norra sjukvårdsregionen
 • Maria Bengtsson-Toni, drifts- och forskningssjuksköterska, verksamhetsområde akutsjukvård, Skånes Universitetssjukhus, Malmö, Södra sjukvårdsregionen
 • Patrik Benjaminsson Nyberg, akutläkare, Akutkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Magnus Brink, infektionsläkare, Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregion
 • Sara Cajander, infektionsläkare, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Lisa Kurland, akutläkare, ordförande NPO akut vård, Akutkliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Adam Linder, infektionsläkare, verksamhetsområde infektionssjukdomar, Skånes Universitetssjukhus, Lund, Södra sjukvårdsregionen
 • Miklós Lipscey, intensivvårdsläkare, verksamhetsområde AnOpIVA, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Pontus Nauclér, infektionsläkare, patientområde infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Karsten Offenbartl, kirurg, verksamhetsområde kirurgisk vård, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Mari Rosenqvist, infektionsläkare, verksamhetsområde infektionssjukdomar, Skånes Universitetssjukhus, Malmö, Södra sjukvårdsregionen
 • Jesper Svefors, infektionsläkare, Infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Jonas Tydén, intensivvårdsläkare, anestesi och intensivvård, Östersunds sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Veronica Vicente, specialistsjuksköterska prehospital vård, AISAB-Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland 
 • Karin Wallgren, läkare mikrobiologi, Mikrobiologen, Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland 
 • Ulrika Wallgren, distriktsläkare, Fisksätra vårdcentral, Nacka, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland 
 • Kristina Björkqvist, patientrepresentant, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård