Publicerad 2 mars 2022

Insatsområde diabetes med hög risk för fotsår

Med en åldrande befolkning förväntas diabetes med hög risk för fotsår bli allt vanligare. En nationell arbetsgrupp tar nu fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för sjukdomen. Vårdförloppet ska inkludera hela vårdkedjan, där bedömning vid multidisciplinär fotmottagning ingår.

Uppdrag

Arbetsgruppen ska ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för diabetes med hög risk för fotsår. I detta ingår:

 • En fördjupad nulägesanalys utifrån patient-, vård- och omsorgsperspektiv
 • Identifiera uppföljningsindikatorer och vid behov konkretisera dessa. I detta ingår att ge förslag till termer och begrepp som underlag för dokumentation i vårdinformationssystem.
 • Förankring inom kunskapsstyrningssystemet och andra adekvata intressenter
 • Remittering av vårdförlopp och hantering av remissvar
 • Samverkan ska ske med andra vårdförlopp som rör sår för att uppnå samordning samt undvika parallella vårdflöden, liksom att hitta kostnadseffektiva lösningar.

Vårdförloppet ska göra det tydligt vilket ansvar patienten har i behandling av sin diabetes, och vilket ansvar vårdpersonalen har.

Arbetet med vårdförloppet utgår ifrån detta:

 • Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård från 2018, där tydliggörs det att vården bör erbjuda behandling och diagnostik hos ett multidisciplinärt fotteam till personer med allvarliga komplikationer i fötterna, såsom svårläkta fotsår, infektioner och fotdeformiteter (prioritet 1).
 • Vårdprogram – äldre och diabetes, utarbetat av nationell arbetsgrupp diabetes 2016 och reviderat 2018, framhåller behovet och vikten av gott omhändertagande av äldre personers fötter.
 • Nationellt vårdprogram för prevention av fotkomplikationer vid diabetes. Utarbetat av nationell arbetsgrupp för diabetes 2018.

Aktuellt

Arbetsgruppen är i slutfas för arbetet. Vårdförloppet har varit ute på öppen remiss och är nu under bearbetning. Samverkan sker med andra vårdförlopp som rör sår för att uppnå samordning samt undvika parallella vårdflöden. Publicering och spridning av vårdförloppet förväntas ske under tidig höst.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Åsa Matero, Norra sjukvårdsregionförbundet, Norra sjukvårdsregionen

asa.matero@norrarf.se

Ordförande

Magnus Löndahl, endokrinolog, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Harriet Ögren, fotterapeut, Skellefteå sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • David Hellsten, specialistläkare ortopedi, Norrlands universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Karin Hofling, distriktssjuksköterska, vårdcentralen Fagersta, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Stefan Jansson, specialistläkare allmänmedicin, primärvård Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Carlos Martín de los Santos Díaz, podiater, Örebro universitetssjukhus, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Sergiu Catrina, specialistläkare endokrinologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ulla Hellstrand Tang, ortopedingenjör, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Leif Sundberg, patientföreträdare, ordförande Diabetesförbundet Göteborg, Västra sjukvårdsregionen
 • Cecilia Rydén Rubin, specialistläkare infektion, Helsingborgs lasarett, Södra sjukvårdsregionen
 • Alexandra Sundh Andersson, distriktssjuksköterska, Robertsfors kommun

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård