Publicerad 26 juli 2022

Insatsområde långvarig smärta hos barn och ungdomar

Handläggningen av barn och ungdomar med långvarig smärta brister både i primärvården och den specialiserade vården. Vården är ojämlik och de flesta regioner saknar nationella kunskapsstöd för långvarig smärta hos barn och ungdomar.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska arbeta för att barn och ungdomar med långvarig smärta erbjuds god och jämlik vård i hela landet och att professionerna får stöd för att ge högkvalitativ och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård. Insatsen ska öka kunskapen kring behandlingsstrategier och minska gapet mellan önskad och uppnådd vårdkvalitet. Arbetsgruppen samverkar med den nationella arbetsgruppen för långvarig smärta hos vuxna.

Långvarig smärta hos vuxna

Aktuellt

Kunskapsstödet planeras gå ut på öppen remiss hösten 2022 och slutleveransen beräknas i början av 2023.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Martina Larsson, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

martina.s.larsson@rjl.se

Ordförande

Eva Gåve, Uppsala universitet, Sjukvårdsregion Mellansverige

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård