Publicerad 25 augusti 2021

Insatsområde långvarig smärta hos barn och ungdomar

Handläggningen av barn och ungdomar med långvarig smärta brister i både primärvården och den specialiserade vården. Vården är ojämlik och de flesta regioner saknar vårdprogram för långvarig smärta hos barn och ungdomar.

Uppdrag

Arbetsgruppens insats ska bidra till att barn och ungdomar med långvarig smärta erbjuds god och jämlik vård i hela landet och att professionerna får stöd för att ge högkvalitativ och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård. Insatsen ska öka kunskapen kring behandlingsstrategier och minska gapet mellan önskad och uppnådd vårdkvalitet. Arbetsgruppen samverkar med Nationell arbetsgrupp långvarig smärta hos vuxna.

Långvarig smärta hos vuxna

Aktuellt

Arbetsgruppens kartläggning och gapanalys förväntas vara klar i oktober 2021. En remissversion av kunskapsstödet beräknas vara klar våren 2022 och slutleveransen beräknas till årsskiftet 2022–2023.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Martina Larsson, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

martina.s.larsson@rjl.se

Ordförande

Eva Gåve, Karolinska Institutet, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård