Publicerad 26 juli 2022

Insatsområde behandling av fetma hos barn och ungdomar

Barnfetma innebär ökad risk för fetma i vuxen ålder och förtida död. Andelen svenska skolbarn i åldrarna 11–15 år med övervikt eller fetma har mer än fördubblats sedan 1990. Insatsen är del i en nationell kraftsamling mot fetma hos barn och ungdomar.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska:

  • kartlägga aktuellt forskningsläge
  • värdera befintliga regionala kunskapsstöd och utbud av stöd och behandling av fetma hos barn och ungdomar
  • ta fram behandlingsrekommendationer för användning i patientmötet utifrån Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer
  • klarlägga samverkan mellan barnhälsovården, elevhälsan och primärvården
  • ta fram indikatorer och målnivåer för utvärdering och uppföljning
  • medverka till utveckling och användning av nationella kvalitetsregister
  • medverka till ordnat införande och ordnad utfasning av metoder
  • bidra med underlag för prioriteringar inför eventuella kommande statliga satsningar.

Arbetsgruppen samverkar bland annat med nationellt programområde (NPO) endokrina sjukdomar och NPO levnadsvanor, nationellt kvalitetsregister för barnobesitas (BORIS), Socialstyrelsen och Riksförbundet hälsa oberoende av storlek.

Aktuellt

Arbetsgruppens kartläggning och gapanalys förväntas vara klar i oktober 2021. Kunskapsstödet planeras gå ut på öppen remiss hösten 2022 och slutleveransen beräknas till början av 2023.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Martina Larsson, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

martina.s.larsson@rjl.se

Ordförande

Pernilla Danielsson-Liljeqvist, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård