Publicerad 14 januari 2022

Nationellt programområde barn och ungdomars hälsa

Programområdets ansvar berör de flesta andra programområden. Strategin är därför att samarbeta brett och prioritera egna insatser som är specifika för barn och ungdomar, samt att ständigt bevaka barnperspektivet.

Uppdrag

Programområdet ska genom kunskapsstyrning bidra till jämlik hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Uppdraget omfattar alla vårdnivåer och hela vårdkedjan. Programområdet driver egna insatser, samverkar tätt med myndigheter, delar ansvar för insatser med och deltar i andra programområdens och externa aktörers arbete som berör barn och ungdomars hälsa.

Insatsområden

Barnhälsovård

Sveriges regioner har implementerat barnhälsovårdens nationella program i olika grad. Till exempel finns skillnader i remisskriterier, teambesök, hembesök, barnhälsovård för nyanlända och föräldraskapsstöd.

Insatserna ska:

 • ge förutsättningar för barnhälsovården i hela Sverige att erbjuda god och jämlik barnhälsovård till barn 0–5 år och deras vårdnadshavare
 • bidra till att professionerna får stöd för att ge högkvalitativ och kunskapsbaserad barnhälsovård.

Insatsområde barnhälsovård

Behandling av fetma hos barn och ungdomar

Barnfetma innebär ökad risk för fetma i vuxen ålder och förtida död. Andelen svenska skolbarn i åldrarna 11–15 år med övervikt eller fetma har mer än fördubblats sedan 1990. Det finns stora olikheter i hur regionerna behandlar fetma hos barn och ungdomar inklusive könsskillnader.

En nationell arbetsgrupp ska ta fram behandlingsrekommendationer utifrån aktuellt kunskapsläge och Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer. Gruppen ska även klarlägga samverkan mellan barnhälsovården, elevhälsan och primärvården och ta fram kvalitetsindikatorer och målnivåer för utvärdering och uppföljning.

Arbetet sker i samverkan med NPO endokrina sjukdomar, NPO levnadsvanor, nationella kvalitetsregistret för barnobesitas (BORIS), Socialstyrelsen och Riksförbundet hälsa oberoende av storlek.

Insatsområde behandling av fetma hos barn och ungdomar

Barn och ungdomar med långvarig smärta

Handläggningen av barn och ungdomar med långvarig smärta brister i både primärvården och den specialiserade vården. Vården är ojämlik och de flesta regioner saknar vårdprogram för långvarig smärta hos barn och ungdomar.

Insatserna ska:

 • bidra till att barn och ungdomar med långvarig smärta erbjuds god och jämlik vård i hela landet
 • bidra till att professionerna får stöd för att ge högkvalitativ och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård
 • öka kunskapen kring behandlingsstrategier
 • minska gapet mellan önskad vårdkvalitet och uppnådd vårdkvalitet.

Insatsområde långvarig smärta hos barn och ungdomar

Migrän

Nationell arbetsgrupp migrän har etablerats i ett samarbete mellan NPO barn och ungdomars hälsa och NPO nervsystemets sjukdomar. NPO nervsystemets sjukdomar är uppdragsgivare.

Insatsområde migrän

Traumatisk hjärnskada

Vården av barn och ungdomar med traumatiska hjärnskador behöver förtydligas. NPO barn och ungdomars hälsa deltar i arbetet med ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för patienter i alla åldrar. Vårdförloppet ska bidra till god samordning och säkerställa att patienterna får rätt stöd och information. NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin är uppdragsgivare.

Insatsområde traumatisk hjärnskada

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd barn och ungdomars hälsa

Aktuellt

Covid-19

Barn blir oftast inte svårt sjuka i covid-19 men påverkas av uppskjutna utredningar och operationer, personalförflyttningar och restriktioner för att minska smittspridning. NPO har återkommande avstämningar med myndigheter och organisationer för att följa pandemins effekter på barn och ungdomars hälsa. NPO samverkar med Barnläkarföreningen, Socialstyrelsen och enskilda experter för att belysa förekomsten av långtidscovid hos barn.

Digitala vårdmöten

Under 2022 startar NPO ett arbete för trygga digitala vårdmöten utifrån barn och ungdomars behov.

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sydöstra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Martina Larsson, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

martina.s.larsson@rjl.se

Ordförande

Simon Rundquist, barnnefrologi och metabola sjukdomar, Barnkliniken i Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

Region

 • Urban Tiren, barnkliniken Östersunds sjukhus, Region Jämtland Härjedalen, Norra sjukvårdsregionen
 • Svante Norgren, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Christina Clementson Kockum, specialist barnkirurgi, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Kristin Lindblom, barnhälsovård, Region Dalarna, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Niklas Segerdahl, barn- och ungdomsmedicin, Södra Älvsborgs Sjukhus, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen

Kommun

 • Kerstin Birgersson, elevhälsoenheten, Jönköpings kommun
 • Caroline Strand, socialchef, Vadstena kommun

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård