Publicerad 19 augusti 2021

Insatsområde sköra äldre

En arbetsgrupp ska identifiera kunskapsläget kring skörhet, och bedöma vad som krävs för att ta fram nationella standarder för bedömning.

Uppdrag

I takt med att andelen äldre ökar, ökar behovet av att prioritera och styra resurser dit de gör bäst nytta. Äldre drabbas oftare av vårdrelaterade skador, har ofta ökad risk för fall, undernäring, trycksår och läkemedelsrelaterade problem. För att undvika ökat lidande och ökade kostnader för vård och omsorg krävs samverkan mellan vårdgivare. Ett problem är att de definitioner som idag bygger på vård- och omsorgskonsumtion bidrar till att göra patienterna svåra att identifiera i klinisk praxis. Ordet multisjuklighet som ibland används är otydligt definierat. Begreppet skörhet (från engelskans frailty) har lyfts som alternativ, men orden överlappar varandra till viss del.

Mål:

  • Definiera gemensamma sätt att identifiera sköra äldre
  • Definiera nationella standarder för bedömning av skörhetsgrad
  • Fördröja och minska skörhet, genom att ta fram processer och samla lämpliga arbetssätt utifrån målen
  • Identifiera utbildningsbehov
  • Verka för samverkan mellan inblandade aktörer

En nationell arbetsgrupp ska tillsättas med uppdrag att identifiera kunskapsläget kring skörhet, och bedöma vad som krävs för att ta fram nationella standarder för bedömning. Workshop planeras för att med hjälp av tjänstedesign fånga upp behov hos patienter och anhöriga.

Ytterligare en nationell arbetsgrupp ska tillsättas med uppdraget att kartlägga hur skörhet kan förebyggas, fördröjas och minskas. I uppdraget ingår att beskriva processer och evidensbaserade arbetssätt.

Aktuellt

Arbetsgruppen håller på att tillsättas.

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård