Publicerad 19 augusti 2021

Insatsområde palliativ vård

Tillgången till palliativ vård är väldigt olika beroende på diagnos, ålder och var patienten bor. En arbetsgrupp ska ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp, som ska leda till mer jämlik vård.

Uppdrag

Bakgrund

Den palliativa vården har bristande följsamhet till evidens och beprövad erfarenhet, och det finns omotiverade skillnader i vård och behandling. Det finns även uppenbara brister ur ett patient- och närståendeperspektiv.

Socialstyrelsens målnivåer för palliativ vård i livets slutskede visar att det finns ett stort gap mellan kunskapsläget och den kunskap som implementerats i verksamhet och når personer i livets slut. Svenska palliativregistrets årsrapport för 2018, och studier med data från registret, visar att tillgången till palliativ vård är väldigt olika beroende på diagnos, ålder, bostadsort och vårdgivare. Nationella riktlinjer konstaterar att personer med diagnoserna hjärtsvikt, KOL och demenssjukdom i allt för liten utsträckning identifieras ha behov av och får tillgång till palliativ vård trots att symtombördan är likvärdig med palliativa cancerpatienters symtombörda.

Övergripande mål:

 • Erbjuda en god, likvärdig och personcentrerad palliativ vård i hela landet, oavsett diagnos.
 • Symtombördan (inte diagnos, geografi eller ålder) ska avgöra vem som erbjuds såväl allmän som specialiserad palliativ vård.
 • Öka andelen patienter med annan diagnos än cancersjukdom som får tillgång till palliativ vård. Förbättra kvaliteten på den palliativa vården.
 • Erbjuda vård i enlighet med det nationella vårdprogrammet för palliativ vård.

Delmål:

 • Identifiera personer med behov av palliativ vård.
 • Definiera standarder för allmän respektive specialiserad palliativ vård.

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp

Den nationella arbetsgruppens uppdrag är att arbeta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp inom palliativ vård som avser att belysa hur den palliativa patienten identifieras och får tillgång till allmän och specialiserad palliativ vård. Den ska ta fram ett flödesschema för detta, samt kvalitetsmarkörer för den palliativa vården.

Vårdförloppet inleds vid misstanke om symtombild som medför behov av palliativ vård, för patient med obotlig sjukdom. Det avslutas när patienten avlider. Vårdförloppet ska gälla oavsett diagnos, bostadsort och ålder.

Aktuellt

Vårdförlopp palliativ vård beräknas gå på remiss i slutet av 2021.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Sari Puttonen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Västmanland, Sjukvårdsregion Mellansverige

sari.puttonen@regionvastmanland.se

Ordförande

Ursula Scheibling, Palliativa enheten Västerviks sjukhus, Region Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Anders Brunegård, distriktsläkare, Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Anette Duarte, sjuksköterska, Palliativt utvecklingscentrum Lund, Södra sjukvårdsregionen
 • Anne Andersson, läkare onkologi, Norra sjukvårdsregionen
 • Annika Alvelius, läkare njurmedicin, Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ann-Sofie Sparrow, undersköterska, Klosterbackens vård och omsorgsarbete Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Camilla Öberg, specialistläkare kardiologi, Region Norrbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Carina Modéus, specialistläkare onkologi och psykologi, Palliativt centrum för samskapad vård, Södra sjukvårdsregionen
 • Carl Johan Höijer, specialistläkare, ASIH Lund och mellersta Skåne, Södra sjukvårdsregionen
 • Christiane Ricken, specialistläkare gynekologi/obstretik och palliativ medicin, Onkologikliniken Centralsjukhuset Karlstad, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Elisabet Löfdahl, specialist palliativ vård, Palliativa sektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Henrik Ångström, läkare, Region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Johan Fridegren, specialistläkare allmän och specialiserad palliativ vård, ASIH Stockholm Södra, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Katarina Dahlman, undersköterska, Region Västmanland, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Margareta Stenmarker, barnonkolog, vårdprogramgrupp palliativ vård för barn, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Marie Hansson, arbetsterapeut, ASIH Malmö, Södra sjukvårdsregionen
 • Marit Karlsson, läkare, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Petra Tegman, specialistsjuksköterska demensvård och palliativ vård, Silviasjuksköterska multisjuklighet, Silviahemmet, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Rose-Marie Imoni, sjuksköterska, Norra sjukvårdsregionen
 • Sofia Dettman, läkare, Palliativa enheten Region Västmanland, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Staffan Lundström, läkare, Svenska Palliativregister, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ulrika Kreicbergs, sjuksköterska, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kommunrepresentanter

 • Maj-Britt Bertholdsson, medicinsk ansvarig sjuksköterska, Ludvika kommun
 • Maria Särnblad, medicinsk ansvarig sjuksköterska, Älvdalens kommun

Närståendeföreträdare

 • Elsy Samuelsson
 • Liselotte Jansson
 • Monika Nyström

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård