Publicerad 30 november 2021

Nationellt programområde äldres hälsa

Äldres hälsa är ett brett område som omfattar förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder. Insatserna fokuseras där det finns stora skillnader i den vård som erbjuds.

Uppdrag

Programområdet har huvudansvar för ett kunskapsområde som bland annat omfattar geriatrik, vård av multisjuka/sköra, palliativ vård och vård av personer med demenssjukdom. Programområdet fokuserar också på preventivt och hälsofrämjande arbete med syfte att förebygga skador och ohälsa.

Insatsområden

Palliativ vård

Tillgången till palliativ vård är väldigt olika beroende på diagnos, ålder och var patienten bor. En arbetsgrupp ska ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp, som ska leda till mer jämlik vård.

Insatsområde palliativ vård

Sköra äldre

En arbetsgrupp ska identifiera kunskapsläget kring skörhet, och bedöma vad som krävs för att ta fram nationella standarder för bedömning.

Insatsområde sköra äldre

Aktuellt

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för palliativ vård är ute på öppen remiss från 15 november till 15 februari.

Till remisser

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom togs fram under våren 2021.

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd äldres hälsa

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sjukvårdsregion Mellansverige

Kontaktperson och processledare

Annika Friberg, Sjukvårdsregion Mellansverige

annika.friberg@regionorebrolan.se

Ordförande

Madelene Johanzon, Silvialäkare, specialist i allmänmedicin, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

Region

  • Henrik Ångström, specialist i palliativ medicin, Norra sjukvårdsregionen
  • Lena Pomerleau, specialist i allmänmedicin, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Simina Gherman, specialist i geriatrik, Västra sjukvårdsregionen
  • Ulrika Stefansson, utredare, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Anne Ekdahl, specialist i geriatrik, Södra sjukvårdsregionen

Kommun

  • Annika Roman, vård- och omsorgschef, Örebro kommun
  • Anna-Lena Perman, områdeschef, Forshaga kommun

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård