Publicerad 4 augusti 2021

Patientrepresentanter i arbetsgrupper

Ett av målen med kunskapsstyrning är att identifiera och prioritera förbättringsområden tillsammans med patienten som en del av vardagen. Det gäller så väl i det enskilda mötet mellan invånare och hälso- och sjukvårdens medarbetare som att ha med patienters, brukare och närstående eller representanter för dessa i arbetsgrupper i utvecklingsarbeten.

Syftet med patientmedverkan är att stärka det centrala målet om att tillvarata patienters, brukares och närståendes erfarenheter och kunskap för att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården.

Patientmedverkan är en del av verksamhetsutveckling

Behov av patientens kompetens och kunskap

Kompetenser och kunskaper som patientrepresentanterna behöver ha i de olika arbetsgrupperna varierar beroende på vilka frågor som gruppen arbetar med. Rekrytering av patienter eller närstående ska ske utifrån kunskapsbehov och att det kan vara såväl från patient- och närståendeorganisationer som på andra sätt.

Arbetsgruppens ansvar

Arbetsgruppen tar fram en uppdragsbeskrivning för patientrepresentanter, samt hur de ska ersättas för sin medverkan. Arbetsgrupper ser även till att patientrepresentantern får goda förutsättningar att delta i arbetet, till exempel genom en introduktion och inkluderande arbetsformer. Till sin hjälp har arbetsgruppen en framtagen rutin för patientmedverkan.

Rutin för patientmedverkan (PDF) Pdf, 633 kB.

Överenskommelse med patient- och närståendeföreträdare (Word) Word, 218 kB.

Bedömning och hantering av jäv

Öppet forum om rutin för patient- och närståendemedverkan

I filmen nedan berättar Anna Olheden, ledamot i den tidigare nationella arbetsgruppen för patientmedverkan, om rutinen. Presentationen om rutinen startar 19 minuter in i filmen.

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård