Publicerad 6 april 2022

Utveckling av Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Hantering och visning av nationella kliniska kunskapsstöd är under utveckling. Nya tekniska förutsättningar kommer att göra det möjligt med stöd för hela vårdkedjan, det vill säga före, under och efter patientmötet.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd vidareutvecklas för att kunna hantera kliniska kunskapsstöd för både primärvård och specialiserad vård. De olika kunskapsstöden kommer att vara sökbara och anpassade för hela vårdkedjan, det vill säga både före, under och efter patientmötet. Utvecklingen innebär också att flödesscheman och förlopp ska kunna visas för aktuellt hälsotillstånd. Det gäller för till exempel personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Utvecklingen sker i samverkan med nationella samverkansgrupper, nationella programområden, myndigheter, kvalitetsregister, regionala cancercentrum och Inera. Avstämningar sker också med regionernas kundgrupper för journal- och vårdinformationssystem.

Tidplan

  1. Maj: produktion i ny mall i nytt författarverktyg påbörjas.
  2. Maj-augusti: fortsättning av nyproduktion, kvalitetssäkringsperiod.
  3. September: migrering av rekommendationer för primärvården.
  4. Oktober: ny nationell visningsyta istället för nationelltklinisktkunskapsstod.se, filtrering av innehåll blir möjlig för primärvård och specialiserad vård.

Nytt författarverktyg

Författargrupper och regionala redaktörer kommer att använda sig av det nya författarverktyget ”Verktyg för kunskapsstöd”. I verktyget publiceras beslutade nationella kunskapsstöd med möjlighet till regionala tillägg. Författare kan också göra remissutskick för både primärvård och specialiserad vård vid samma tillfälle, skicka och svara på texter för granskning samt hantera kommentarer. Den nationella redaktionen ansvarar för produktion.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård