Publicerad 7 februari 2022

Ny nationell samverkansgrupp med förstärkt uppdrag

I syfte att kraftsamla och stärka arbetet med uppföljning, analys och kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården kommer en ny nationell samverkansgrupp att bildas. Det innebär att uppdragen för nuvarande samverkansgrupp för uppföljning och analys och samverkansgrupp för nationella kvalitetsregister slås samman.

Frågan har hanterats i Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket som har gjort ett gemensamt ställningstagande och en rekommendation till styrgruppen för systemet för kunskapsstyrning (SKS), som i sin tur beslutat i enlighet med förslaget. Inriktning och beslut går även i linje med de förändringar som gäller organisation i årets överenskommelse med staten om stöd till arbetet med nationella kvalitetsregister. Där har parterna enats om att hitta nya former för en mer ändamålsenlig styrning och ledning, samt att ha en fortsatt dialog kring vidareutveckling och finansiering.

Behov av att utveckla bättre system för uppföljning

Det finns en ökad efterfrågan på tillgång till relevanta, snabba och stora datamängder. Därför finns det ett behov av att utveckla ett mer modernt, sammanhållet och integrerat uppföljningssystem. Det skulle ge en mer effektiv hantering som har förmåga att möta upp mot ökade krav på meningsfulla data och som bidrar till en mer informationsdriven vård.

Uppdrag att säkra strategisk inriktning och förflyttning

Den nya sammanslagna nationella samverkansgruppen får ett förstärkt och förnyat uppdrag med syfte att säkra en helhetssyn, strategisk inriktning, taktisk förflyttning och prioritering för ett mer sammanhållet, utvecklat och integrerat uppföljningssystem. Den gemensamma styrförmågan på området förstärks, för att bland annat kunna nå ut med tydliga budskap och önskvärd strategi från regioner i samverkan.

Regiongemensamma dialoger kommer att föras om hantering och utveckling kring uppföljning och analys inom kunskapsstyrningssystemet. Men också hur samspelet mellan de nationella samt de regionala programområdena och nationella kvalitetsregister kan främjas ytterligare.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård