Publicerad 3 april 2023

Införandet av vårdförloppen har kommit långt visar ny rapport

Införandet av de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen har kommit långt i regionerna. Processer och strukturer för införandet har etablerats och trimmats, vilket gör att arbetet med att nå ut i vården går smidigare. Resultaten av vårdförloppsarbetet redovisas i en ny rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som lämnas till Socialdepartementet.

Arbetet med de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen är en överenskommelse mellan SKR och staten. Arbetet bedrivs av regionerna i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Nu är rapporten där vårdförloppsarbetet för 2022 redovisas publicerad och inlämnad till Socialdepartementet.

Under 2022 godkändes tolv vårdförlopp

Rapporten bygger på enkätsvar från samtliga 21 regioner och de sex sjukvårdsregionerna. Fram till slutet av 2022 hade sammanlagt 24 vårdförlopp godkänts. Under året 2022 blev tolv vårdförlopp godkända. För de vårdförlopp som godkändes mellan 2020 och 2021 har regionala beslut om införande fortsatt under 2022, och i genomsnitt finns beslut om införande i 19 av de 21 regionerna.

Arbetet med de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen har nu pågått i drygt tre år. Regionerna har under åren hunnit etablera processer och tillsätta resurser för att underlätta införandet av vårdförloppen, något som gör att arbetet nu går smidigare. Flertalet regioner lyfter vikten av att arbetet samordnas regionalt och med tydliga mandat från regionledningen. Flera regioner pekar på vikten av gapanalyser och att detta också görs centralt i regionen. En stor del av de tilldelade medlen har gått just till att organisera och bemanna processerna för införande och till att bemanna grupperna som utarbetar vårdförloppen. Under pandemiåren bromsades arbetet upp, men avstannade inte.

Primärvården omfattas

Flera vårdförlopp omfattar primärvården, samtidigt som primärvården står i fokus för flera andra initiativ vilket kan vara en utmaning och kräver samordning. Under 2023 kommer takten att ta fram nya vårdförlopp att minska så att regionerna ska kunna lägga mer kraft och fokusera på att införa de befintliga vårdförloppen. Detta återspeglas också i enkäten där regionerna beskriver hur långt man kommit med förändringsarbetet i vården. Regionerna har gjort många åtgärder för att kunna ge vård enligt vårdförloppen. Exempel på åtgärder är riktade utbildningsinsatser, ökad tillgång till specifika undersökningar, omfördelning av medicinteknisk utrustning som varit ojämnt fördelad inom regionen, anpassning av dokumentationsmallar och nya samverkansformer. Sedan tillkommer åtgärder som kan göras direkt i vårdverksamheterna utan riktade övergripande insatser.

Uppföljning

Arbetet med att ta fram indikatorer för uppföljning av vårdförloppen är något som har utvecklats och kommit långt. Under våren publiceras också en rapport där uppföljningen av ett antal vårdförlopp kommer att redovisas.

Fram till idag har totalt 27 vårdförlopp tagits fram. Samtliga vårdförlopp finns publicerade på nationelltklinisktkunskapsstod.se, som nu har fått ett nytt utseende. Arbete med att digitalisera vårdförloppsdokumenten har pågått men blir klart och lanseras 2023.

Rapporten finns att ladda ner på den här sidan

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.