Publicerad 11 april 2023

Vårdförlopp höftledsartros

Här finns stödmaterial till det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för höftledsartros.

Vårdförlopp höftledsartros hittar du under kunskapsstöd för rörelseorganen på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Rörelseorganen, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Om vårdförloppet

Vårdförloppet är uppdelat i två delar. Den första beskriver behandling av höftledsartros i primärvården, och den andra beskriver behandling av höftledsartros med proteskirurgi.

Stödmaterial

Höftledsartros primärvård

Variationen i omhändertagande av höftledsartros är relativt stor. En del patienter remitteras i ett för tidigt skede till röntgen och ortopedisk bedömning, vilket kan leda till försenad grundbehandling. Om patienten får grundbehandling tidigare kan detta bidra till minskade symtom och funktionsnedsättningar. Vårdförloppet verkar i linje med omställningen till Nära vård genom att fysioterapeuter i primärvården omhändertar patienter i större utsträckning.

Vårdförloppet inleds vid misstanke om höftledsartros, eller vid försämring av tidigare känd höftledsartros. Vårdförloppet avslutas vid acceptabel funktions- och smärtsituation, vid annan diagnos som anledning till symtomen eller vid remiss för ortopedisk bedömning inför ställningstagande till kirurgi.

Presentation vårdförlopp höftledsartros (PPTX) Powerpoint, 12 MB.

Höftledsartros proteskirurgi

Behovet av höftproteskirurgi väntas öka i takt med att befolkningen blir äldre och att övervikt blir vanligare. I dagsläget skiljer sig väntetiden till ortopedisk kirurgi mellan landets regioner. Incidensen för höftproteskirurgi varierar mellan regionerna från cirka 170 till 260 operationer per 100 000 invånare efter åldersstandardisering. Valet av operationsmetod och protestyper skiljer sig också åt i vården. Målet är att alla patienter med höftledsartros ska ha fått vård enligt personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för höftledsartros primärvård, innan remiss skickas till ortopedisk enhet. Tanken är att det ska leda till att fler patienter får höftproteskirurgi på rätt indikation och i rätt tid. För att undvika onödiga väntetider i vårdkedjan bör ohälsosamma levnadsvanor identifieras och åtgärdas tidigt i förloppet.

Vårdförloppet inleds vid beslut om remiss till ortopedisk enhet för eventuell proteskirurgi. Vårdförloppet avslutas antingen om patienten inte uppfyller kraven för proteskirurgi eller efter utförd proteskirurgi och genomförd postoperativ rehabilitering. Målen följs genom indikatorer som mäter patientrapporterade resultat, processtider, information till patienten och kvalitetsresultat.

Presentation vårdförlopp höftledsartros proteskirurgi (PPTX) Powerpoint, 8 MB.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp höftledsartros proteskirurgi (PDF) Pdf, 408 kB.

Seminarium

Den 14 februari hölls ett digitalt seminarium om vårdförloppen för höft- och knäledsartros. Det spelades in och du kan se det i efterhand.

Filmer

Filmerna beskriver mål och syfte med vårdförloppen utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientföreträdare för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Gunilla Limbäck Svensson, ordförande i NAG höftledsartros primärvård

Ritva Elg, patientrepresentant i NAG höftledsartros primärvård

Åsa Fröberg, ordförande i NAG höftledsartros proteskirurgi

Per Wickman, patientföreträdare i NAG höftledsartros proteskirurgi

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.