Publicerad 19 juni 2024

Schizofreni, vårdförlopp

Här finns stödmaterial till det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för schizofreni.

Vårdförlopp för schizofreni finns på 1177 för vårdpersonal.

Vårdförlopp schizofreni, 1177 för vårdpersonal

Om vårdförloppet

Vårdförloppet inleds vid misstanke om schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och avslutas om diagnosen avskrivs. I nuläget kan det dröja innan personer med dessa tillstånd omhändertas på rätt vårdinstans och får rätt insatser. Detta riskerar att försämra prognosen.

Syftet med vårdförloppet är att öka förutsättningarna för en god prognos, bevarad funktionsförmåga, snabb återhämtning och minskad risk för återinsjuknande. Syftet är också att förebygga akutvård och försämring, minska behovet av tvångsvård och tvångsåtgärder, öka patientens och närståendes delaktighet samt förbättra samordning av insatser.

Majoriteten av dem som drabbas av schizofreni lever med problem som kräver vård- och stödinsatser med hög tillgänglighet, både från socialtjänst och hälso- och sjukvård, periodvis eller kontinuerligt under livet. Målet är att alla individer med schizofreni och liknande tillstånd ska kunna få återhämtning. Den övergripande målsättningen är att öka tillgången till evidensbaserade vård- och stödinsatser för målgruppen.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp schizofreni (PDF) Pdf, 430 kB.

Presentation vårdförlopp schizofreni (PPTX) Powerpoint, 9 MB.

Seminarium

Ett digitalt seminarium om vårdförlopp och vård- och insatsprogram för schizofreni hölls den 14 december 2023. Du kan se det i efterhand.

Filmer

Filmerna beskriver mål och syfte med vårdförloppen utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientföreträdare för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Maria Skott, ordförande i NAG schizofreni

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.