Publicerad 11 maj 2023

Vårdförlopp schizofreni

Här finns stödmaterial till det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för schizofreni.

Vårdförlopp schizofreni hittar du under kunskapsstöd för psykisk hälsa på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Psykisk hälsa, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Om vårdförloppet

Vårdförloppet är uppdelat i två delar. Den första beskriver behandling av förstagångsinsjuknande i schizofreni, och den andra beskriver fortsatt vård och stöd till patienter med schizofreni.

Stödmaterial

Presentation vårdförlopp schizofreni (PPTX) Powerpoint, 7 MB.

Schizofreni förstagångsinsjuknande

Vårdförloppet gäller för personer som insjuknar för första gången och där diagnosen schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd bekräftas. Vårdförloppet omfattar utredande och behandlande åtgärder från att det finns misstanke om psykos till personens första årsuppföljning.

I nuläget kan det dröja relativt länge innan personer med dessa tillstånd omhändertas på rätt vårdinstans och får rätt insatser. Detta riskerar att försämra prognosen. Ungefär hälften av de som drabbas av schizofreni lever med problem som kräver omfattande och kontinuerliga vård- och stödinsatser. Många personer behöver också mer stöd än de erbjuds. Den övergripande målsättningen är att öka tillgången till evidensbaserade vård- och stödinsatser för målgruppen.

Insatser enligt vårdförloppet ökar förutsättningarna för en god prognos, bevarad funktionsförmåga, snabb återhämtning och minskad risk för återinsjuknande vilket därmed förebygger onödig akutvård och försämring. Även behovet av tvångsvård och tvångsåtgärder minskas. Vårdförloppet innebär även att delaktigheten ökar för person och närstående och att behovet av samordning av insatser tillfredsställs.

Schizofreni fortsatt vård och stöd

Vårdförloppet schizofreni – fortsatt vård och stöd omfattar insatser från att diagnos schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd är konstaterad sedan minst tolv månader till dess att diagnosen avskrivs.

Individer som har fått insatser enligt vårdförlopp schizofreni – förstagångsinsjuknande, inklusive sin första årsuppföljning, ska erbjudas fortsatta insatser under tre till fem år efter första insjuknandet oavsett sjukdomsgrad. För att följa upp vårdförloppets mål beskrivs indikatorer kopplade till bland annat vårdform och läkemedelsanvändning.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp schizofreni (PDF) Pdf, 430 kB.

Seminarium

Den 27 september hölls ett seminarium om vårdförlopp schizofreni. Det spelades in och du kan se det i efterhand, uppdelat i fyra delar.

Seminarium del 1

Seminarium del 2

Seminarium del 3

Seminarium del 4

Filmer

Filmerna beskriver mål och syfte med vårdförloppen utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientföreträdare för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Maria Skott, ordförande i NAG schizofreni

Åsa Höij, patientföreträdare i NAG schizofreni

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.