Publicerad 28 oktober 2022

Vårdförlopp inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

Här finns stödmaterial till det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

Det färdiga vårdförloppet hittar du på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Vårdförlopp på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Om vårdförloppet

Med inflammatorisk tarmsjukdom avses de kroniska inflammatoriska tarmsjukdomarna Crohns sjukdom, ulcerös kolit och oklassificerad inflammatorisk tarmsjukdom eller "inflammatory bowel disease" (IBD). IBD förekommer hos ungefär 0,8 procent av Sveriges befolkning. Crohns sjukdom drabbar årligen cirka 7–10 av 100 000 personer och ulcerös kolit cirka 20 av 100 000 personer. Sjukdomarna debuterar ofta vid 15–35 års ålder.

Orsaken till att man får IBD är en kombination av genetisk faktorer, omgivningsfaktorer och okända faktorer. Obehandlad IBD kan leda till bestående tarmskador, funktionsnedsättning, cancer och för tidig död.

Vårdförloppet inleds hos vuxna patienter vid misstanke om IBD, fortsätter vid bekräftad diagnos och avslutas efter uppföljningsbesöket ett år efter att diagnosen fastställdes.

Mål:

  • Minska tiden från misstanke om IBD till diagnos och start av behandling.
  • Öka andelen symtomfria patienter.
  • Erbjuda information till patient och närstående och skapa förutsättningar för delaktighet.

För att följa upp vårdförloppet används bland annat indikatorer kopplade till sjukdomsaktivitet, funktionsnedsättning, patientdelaktighet, tillgänglighet och ledtider. Ett flertal av indikatorerna följs idag med hjälp av data om IBD från det nationella kvalitetsregistret SWIBREG.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp IBD (PDF) Pdf, 585 kB.

Stödmaterial

Presentation vårdförlopp IBD (PPT) Powerpoint, 4 MB.

Filmer

Filmerna beskriver mål och syfte med vårdförloppen utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientföreträdare för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Jonas Halfvarson, ordförande i NAG IBD

Niklas Tiedje, patientföreträdare i NAG IBD

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård